Standpunten

Standpunten

Mobiliteit

Mobiliteit verbindt mensen en hun omgeving
Als we elkaar goed kunnen bereiken, voelen we ons daar plezierig bij. Bovendien is een goede bereikbaarheid belangrijk voor onze economie. Maar het gaat ook om de manier waarop we ons verplaatsen. GroenLinks kiest voor veilige en comfortabele vormen van mobiliteit met als uitgangspunt ons aller gezondheid en een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Wonen en Leefomgeving

Hier willen we allemaal wel wonen
Een fijne woning en een gezonde, veilige en sociale leefomgeving is voor iedereen belangrijk, maar helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gemeenten en bewoners zijn hierin bepalend, maar ook de provincie heeft een belangrijke rol. Zeker als het gaat om voor iedereen goed bereikbare natuur en recreatiemogelijkheden.

Natuur en Waterkwaliteit

Op de bres voor de natuur
Dieren, bomen en planten zijn voor GroenLinks van grote waarde en verdienen bescherming. Maar de natuur biedt meer: recreatiemogelijkheden, schoon water, een mooi landschap, gezondheid en een goed vestigingsklimaat. Utrecht dankt zijn sterke concurrentiepositie mede aan de natuur. Toch staat deze onder druk door stedelijke uitbreidingen, doorsnijdingen door (spoor-)wegen en vervuilende uitstoot door verkeer, landbouw en industrie. Ook is de diversiteit aan soorten al decennia lang aan het afnemen. Die ontwikkeling wil GroenLinks een halt toeroepen.

Kunst en Cultuur

Utrecht als cultureel hart
Cultuur is niet alleen van belang om er in onze vrije tijd van te genieten, maar ook vanwege de werkgelegenheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven. Dat rechtvaardigt een actieve rol van de provincie, met name waar het gaat om activiteiten die alleen door bovenlokale samenwerking gerealiseerd kunnen worden. En om een cultuuraanbod dat Utrecht (inter)nationaal op de kaart zet.

Bestuursstijl en Financieel Beleid

Een toegankelijk bestuur voor en door alle inwoners
GroenLinks staat voor een integer, open en toegankelijk provinciaal bestuur. Ook zetten we ons al jaren consequent in voor een duurzaam financieel beleid.

Energie

Van achterblijver naar koploper
GroenLinks wil zo snel mogelijk overstappen naar een energievoorziening die geen wissel trekt op de toekomst. Door samen met gemeenten, bedrijven en burgers in te zetten op energiebesparing en duurzame energie kunnen we de Utrechtse economie sterker maken, minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen, klimaatverandering beperken, radioactief afval voorkomen en de luchtkwaliteit verbeteren. Nu loopt Utrecht nog achter bij alle andere provincies. GroenLinks wil deze achterstand zo snel mogelijk inlopen en uiterlijk in 2040 in Utrecht een volledig duurzame energievoorziening te realiseren.

Economie

Inzet op duurzame groei
GroenLinks hecht veel waarde aan een gezonde economie. Die zorgt voor werkgelegenheid en schept kansen voor mensen om zich te ontwikkelen. Voor ons is een gezonde economie ook een duurzame economie die kostbare grondstoffen spaart, minder beslag legt op de ruimte, zuinig is met het milieu en eerlijke kansen biedt voor iedereen.

Landschap en Erfgoed

Een mooie provincie is een aantrekkelijke provincie
De provincie Utrecht is rijk aan mooi landschap en cultureel en industrieel erfgoed. De vliegbasis Soesterberg is een uniek voorbeeld waar natuur, cultuur en erfgoed elkaar (nog veel meer kunnen) versterken. Tastbaar en toegankelijk erfgoed verstevigt de band die mensen voelen met hun omgeving en met de regio en de provincie heeft hierin een grote verantwoordelijkheid.

Verkiezingsprogramma 2015-2019

GroenLinks staat voor een provincie waarin mensen gezond en gelukkig kunnen leven. Een provincie waarin mensen zich kunnen ontplooien, werk kunnen vinden en die hen stimuleert om hun dromen te verwezenlijken. Een provincie waarin we genieten van natuur en landschap. Een provincie die de uitdagingen van deze tijd aangaat: werkgelegenheid, duurzame energie, behoud van plant- en diersoorten, onderlinge solidariteit en zorgzaamheid. Kortom, een provincie waar je graag wilt zijn, waar je trots op bent.