Nieuws

Algemene beschouwingen op provinciaal niveau

Florian Bekkers

We kennen allemaal de algemene beschouwingen naar aanleiding van de rijksbegroting. Dit jaar natuurlijk overschaduwd door het debat over de regeringsverklaring. Ook op provinciaal niveau wordt de begroting aangegrepen door diverse partijen om accenten te plaatsen. Wat is de insteek van de provinciale GroenLinks-fractie en hoe verhoudt zich dat tot de andere politieke partijen?

Lees verder

Woningen bouwen waar behoefte aan is

Op 6 november is door Provinciale Staten een motie van GroenLinks, PvdA, VVD, CDA en D66 aangenomen die het college van Gedeputeerde Staten oproept om een onderzoek te doen naar de aansluiting tussen het type woningen en de vraag naar woningen in de provincie Utrecht. Er is namelijk een grote behoefte aan woningen in de provincie, maar het soort woningen dat mensen zoeken sluit niet altijd aan bij het aanbod.

Lees verder

Snel en veilig naar haltes en stations

Voor een aantrekkelijk openbaar vervoer is het van belang dat reizigers vlot en comfortabel van deur tot deur kunnen reizen, op een tijdstip dat het hun uitkomt. Hiervoor is het nodig dat de haltes goed en veilig te bereiken zijn, naast natuurlijk snelle verbindingen en korte wachttijden. Daarom wil GroenLinks dat het college onderzoekt hoe voor verschillende groepen OV-reizigers een passend, veilig en aantrekkelijk vervoersaanbod van en naar haltes eruit kan zien en een voorstel doet om dat te realiseren.

Lees verder

Provincie streeft naar verdubbeling fietsgebruik in 2028

Fietsers

Fietsen is gezond en goed voor frisse lucht in onze provincie. De provincie Utrecht wil daarom dat er flink meer wordt gefietst. Het doel voor 2028 is om twee keer zoveel woon-werkfietsers te hebben als in 2011. Dat betekent dat in 2028 tenminste 53% van de mensen op de fiets naar het werk gaat. Dankzij een amendement van GroenLinks, dat op brede steun kon rekenen in de Staten, is er nu een duidelijke en goed meetbare indicator opgenomen in de begroting om de voortgang hierop bij te kunnen houden.

Statenlid Huib van Essen: “Met deze indicator kunnen we goed de voortgang meten ten aanzien van het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer. Daarnaast is er met dit amendement ook een tweede indicator toegevoegd die bijhoudt hoeveel procent van alle hoofdfietsroutes op het gewenste kwaliteitsniveau zijn. Dit betekent voldoende breed, comfortabel en snel, door weinig omwegen en korte wachttijden bij verkeerslichten. In 2028 moet 90% van ons netwerk op orde zijn.”

Lees verder

Medicijnresten uit rioolwater zuiveren

Op 6 november is Statenbreed een motie ingediend en aangenomen om te onderzoeken of de rioolzuiveringsinstallaties in de provincie Utrecht uitgebreid kunnen worden met een extra ‘trap’ om medicijnresten uit het rioolwater te halen. Op dit moment worden deze medicijnresten niet of maar zeer beperkt uit het rioolwater gehaald en daardoor komen deze terecht in het oppervlakte- en grondwater en uiteindelijk het drinkwater.

Statenlid Erna Kotkamp: “Medicijnresten in het water vormen een risico voor zowel de natuur als de volksgezondheid. GroenLinks is dan ook blij dat met deze motie de eerste stappen worden gezet om deze resten voortaan uit het rioolwater te filteren.”

Lees verder

Inwoners beter betrekken bij kap van bomen

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over de manier waarop inwoners betrokken worden bij de kap van bomen die onder de Wet Natuurbescherming vallen. Om deze bomen te kappen volstaat het namelijk om een melding te doen bij de provincie en hoeven omwonenden niet geïnformeerd te worden. GroenLinks vindt dat inwoners wel betrokken zouden moeten worden bij dergelijke ingrepen.

Statenlid Erna Kotkamp: “Procedureel is het zo dat voor de kap van bomen die in het buitengebied staan, en onder de Wet Natuurbescherming vallen, een melding aan de provincie volstaat. De provincie kan in dat geval een kapverbod opleggen als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. Als dit niet het geval is, dan kunnen bomen gekapt worden zonder dat omwonenden hiervan op de hoogte gesteld worden. Wij vinden dat omwonenden tenminste geïnformeerd moeten worden en dat de provincie daar ook op moet toezien.”

Lees verder

Pagina's