Florian Bekkers
Florian Bekkers

Algemene beschouwingen op provinciaal niveau

We kennen allemaal de algemene beschouwingen naar aanleiding van de rijksbegroting. Dit jaar natuurlijk overschaduwd door het debat over de regeringsverklaring. Ook op provinciaal niveau wordt de begroting aangegrepen door diverse partijen om accenten te plaatsen. Wat is de insteek van de provinciale GroenLinks-fractie en hoe verhoudt zich dat tot de andere politieke partijen?

Kwaliteit van leven centraal

De provincie Utrecht is een welvarende provincie, waar veel mensen willen wonen en veel bedrijven zich willen vestigen. Al die economische dynamiek zorgt voor welvaart en werkgelegenheid, maar levert ook problemen op voor de kwaliteit van leven. Centrale thema’s in het debat waren dan ook: Hoe verminderen we de schadelijke effecten van autoverkeer? Willen we groene ruimte opofferen aan de vraag naar woningen? De consistente lijn van GroenLinks is dat in de provincie Utrecht gezondheid en kwaliteit van leven centraal staan. Economische keuzes zouden juist in Utrecht, behorende tot de top van meest concurrerende regio’s van Europa, duurzaam moeten zijn. Hoe zien andere partijen dit?

Duurzame mobiliteit of nog meer asfalt?

Vanuit de idealen van GroenLinks bezien is het bijna niet te geloven dat er nog zoveel steun is voor meer asfalt. De grote ommezwaai naar duurzame mobiliteit zoals wij die voor ogen hebben: prioriteit voor lopen en fietsen, sterke verbetering van openbaar vervoer door uitbreiding tram- en treinnetwerk, verhoging frequenties bussen, collectieve vervoersinitiatieven, carpooling, autodelen en  elektrisch autoverkeer. Veel partijen zetten vooralsnog in op het oplossen van drukke knooppunten door ter plekke de weg te verbreden of snellere kruispunten te realiseren. We hebben benadrukt dat het nieuwe mobiliteitsplan echt rekening moet houden met lange termijnontwikkelingen. Veel infrastructuur ligt er immers voor zeker 50-100 jaar!

Concrete voorstellen tijdens deze begrotingsbehandeling: motie onderzoek leefkwaliteit Zuilense Ring, motie onderzoek naar nieuwe vormen van vervoer van deur naar halte, motie klimaatparagraaf in mobiliteitsplan, amendement indicatoren voor fietsmobiliteit.

Woningnood! Groene ruimte opheffen?

In Utrecht is enorme vraag naar woningen. Die vraag is haast onbeperkt. Als we de hele provincie bebouwen, dan zouden die huizen allemaal vol komen (ten koste van andere gebieden natuurlijk). Gegeven die onbegrensdheid is voor GroenLinks de totale vraag naar woningen voor onze provincie niet maatgevend. Wel vinden we het belangrijk dat er woningen voor alle verschillende doelgroepen zijn. We willen dus niet dat gemeenten alleen dure koopwoningen bouwen omdat dat de meeste grondopbrengsten oplevert. In een motie hebben we een begin gemaakt om tot afspraken te komen zodat er voldoende middeldure koopwoningen komen. In veel analyses is het tekort daaraan een belangrijke factor die de doorstroming belemmert en ‘scheefwonen’ voorkomt. Wij vinden dus dat er eerst meer afstemming moet komen, het al geplande bouwprogramma (grotendeels binnenstedelijk) gerealiseerd moet worden en we pas over enkele jaren onszelf weer moeten afvragen of het echt nodig is het bebouwde gebied uit te breiden ten koste van het groen. Tijdens deze algemene beschouwingen is het ons gelukt om ideeën van bijvoorbeeld de PvdA en de VVD hiertoe te blokkeren en hebben we steun verworven voor onze motie. De neiging van veel partijen om bij te willen bouwen is echter wel aanwezig, en zal de komende jaren een thema blijven waarbij natuur-, recreatie- en landbouwgebieden zeker niet ‘veilig’ zijn.

Procedures als fundament van een democratie

Een ander meer procedureel discussiepunt tijdens deze beschouwingen betrof de mate waarin het college van Gedeputeerde Staten (GS) een aantal in juni aangenomen moties had uitgevoerd. Voor een aantal moties leek dat niet het geval, of was dat tenminste niet helder en ontbrak vooral een heldere communicatie vanuit GS. We willen natuurlijk wel dat ieder college, en al helemaal één waar we zelf aan deelnemen, goed omgaat met het primaat van de volksvertegenwoordiging. We hebben daarom het college hier op aan gesproken en de commissaris van de koning heeft naar aanleiding hiervan toegezegd hier beter op toe te gaan zien. Ook is als uitvloeisel hiervan is besloten om een auditcommissie in te stellen die het inzicht en de transparantie in de mobiliteitsprogramma’s, en in het bijzonder in de financiën daarvan, moet verbeteren.  

Vragen/suggesties: mail Florian Bekkers, via groenlinks@provincie-utrecht.nl.