GroenLinks: “Neem maatregelen om klimaatverandering door verkeer te beperken”

Mobiliteit is verantwoordelijk voor zo’n 40% van de CO2-uitstoot in de provincie Utrecht. Om de klimaatdoelstellingen te halen is het belangrijk dat deze uitstoot de komende jaren fors afneemt. De provincie kan hieraan bijdragen door bijvoorbeeld eisen te stellen in aanbestedingen, gemeentes te ondersteunen en een verschuiving naar fiets en OV te stimuleren. GroenLinks heeft op 6 november een motie ingediend om in het nieuwe mobiliteitsprogramma van de provincie een klimaatparagraaf op te nemen waarin heldere doelstellingen en maatregelen worden opgenomen.

Statenlid Huib van Essen: “Wij zijn blij dat de motie is aangenomen. Met een klimaatparagraaf in het mobiliteitsprogramma wordt duidelijk welke reductiedoelstelling we nastreven en welke maatregelen we daarvoor inzetten. Zo wordt concreet wat we gaan doen en sluiten we aan bij de doelstellingen zoals deze zijn afgesproken in het Energieakkoord en verder zijn aangescherpt in het recent gesloten regeerakkoord. Het huidige beleid is namelijk onvoldoende om deze doelstellingen te behalen.”

Landelijke doelstelling

In het Energieakkoord is afgesproken dat de CO2-uitstoot van de sector verkeer in Nederland in 2030 teruggebracht moet zijn tot 25 megaton, dat is een daling van 28% ten opzichte van 2015. Uit de Nationale Energieverkenning blijkt echter dat deze doelstelling met het vastgestelde en voorgenomen beleid bij lange na niet gehaald gaat worden. Daarnaast heeft het kabinet Rutte-III de doelstelling voor de sector verkeer met nog eens 3,5 megaton aangescherpt, waarvoor nog meer inspanningen nodig zullen zijn. Dit betekent niet alleen inzet van de landelijke overheid, ook gemeenten en provincies zullen een bijdrage moeten leveren om deze doelstellingen te behalen.

Provinciale maatregelen

Vorig jaar heeft de provincie een Energieplan opgesteld, maar daarin is de CO2-uitstoot van het verkeer nog niet meegenomen. Binnenkort komt er echter een nieuw provinciaal mobiliteitsprogramma. Om ervoor te zorgen dat de ambities en maatregelen daarin voldoende concreet zijn en bijdragen aan de landelijke klimaatdoelstellingen, is het van belang dat er een klimaatparagraaf in het programma wordt opgenomen waarin deze doelstellingen en maatregelen duidelijk terugkomen.

Bij maatregelen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het stellen van strenge eisen aan de CO2-uitstoot voor het openbaar vervoer en de regiotaxi, het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets en het stimuleren van innovatie en ondersteunen van pilots. Ook kan de provincie gemeenten ondersteunen op het gebied van stedelijke distributie en CO2-eisen in aanbestedingen van bijvoorbeeld infrastructuur of groenvoorziening. De uitwerking hiervan moet terugkomen in het mobiliteitsprogramma.

Motie aangenomen

De motie van GroenLinks werd uiteindelijk mede ingediend door PvdA, 50PLUS en D66 en is met brede steun aangenomen. Alleen VVD, CDA, PVV en SGP stemden tegen de motie.