Bijna elke vergadering van Provinciale Staten komt het onderwerp windenergie aan bod. Het is op het moment een van de meest beladen politieke twistpunten.

Aan de ene kant zijn er partijen die menen dat windenergie noodzakelijk is voor een duurzame energievoorziening, simpelweg omdat op dit moment alleen met windenergie grote hoeveelheden energie opgewekt kunnen worden. Kritische partijen zijn verdeeld vanwege hun kritiek: sommigen vinden windenergie in zijn geheel onzinnig: in hun ogen draaien de molens op subsidie, zijn ze lelijk en bezorgen ze overlast in geluidhinder en slagschaduw. Meer gematigd kritische partijen zien er ook weinig in, maar vinden dat we de afspraken met het Rijk wel moeten nakomen.

Een van de angels in het debat is dat de Rijksoverheid een doelstelling voor wind op land heeft geformuleerd en met provincies een verdeling heeft afgesproken. Realiseert een provincie die afspraak niet, dan zal het Rijk over de rug van provincie en gemeente zelf locaties bepalen.

Tegelijkertijd zijn er twee groepen burgers actief: bewoners die initiatieven nemen voor duurzame energie, bijvoorbeeld in de vorm van windcoöperaties; en bewoners die windmolens weg willen houden, bang zijn voor hun nachtrust en de waarde van hun huis.

De eerste groep wil GroenLinks natuurlijk ondersteunen, juist om te voorkomen dat alleen grote energiebedrijven winst opstrijken. Die windcoöperaties investeren vaak ook in projecten in de directe omgeving en omwonenden zijn aandeelhouder. Tegelijkertijd willen we natuurlijk zorgvuldig omgaan met de impact van windturbines van wel 200 meter hoog. Immers, GroenLinks hecht grote waarde aan goede milieufactoren.

De komende periode staat in het teken van windturbines op industrieterrein Lage Weide. Daar is veel commotie over. Enerzijds zijn er vierhonderd bewoners die risicovol participeren in een windcoöperatie, die ruim voldoet aan de gestelde normen. En ze investeren de opbrengst in de omliggende wijken. Anderzijds honderden (zelfs duizend ondertekenaars) die bezwaar hebben. Waar de gemeenteraad van Utrecht lange tijd achter de locatie stond, bleek vorig jaar alleen GroenLinks in de stad de rug recht te houden.

Zonder steun van de gemeente is er binnen de provincie geen meerderheid om de locatie door te drukken. Wij proberen windenergie op Lage Weide mogelijk te houden voor als de gemeente weer bijdraait of als de locatie nodig blijkt om de afspraken met het Rijk na te komen. Volgende keer meer over de afloop…

Meer informatie: Florian Bekkers, ps@florianbekkers.nl