Statenlid Marijke de Jong: “Dat geld wordt bijvoorbeeld besteed om gemeenten te ondersteunen bij ontwikkeling van projecten, het leveren van extra personeel ter ondersteuning of een bijdrage aan de kosten die gemaakt moeten worden voor de infrastructuur en leefomgeving van een woningbouwproject. De kans dat projecten daarmee snel van de grond komen wordt daarmee groter!”

Wooncrisis in Nederland

Er is een wooncrisis in Nederland, zeker in de provincie Utrecht waar het tekort aan woningen groot is en de huren de pan uitrijzen. De wooncrisis is ontstaan doordat het bouwen in Nederland de afgelopen tientallen jaren te veel is overgelaten aan de vrije markt. Tegelijk werd de armslag van de woningcorporaties beperkt. Vorig jaar namen Provinciale Staten al een motie aan voor afschaffing van de verhuurdersheffing en werd Gedeputeerde Staten verzocht die boodschap in Den Haag luid en duidelijk te laten klinken.

GroenLinks pleit er landelijk voor dat 40% van de woningbouw gaat bestaan uit de categorie sociale huur. In de vrije sector moet voor 90% van de huizen een huurplafond gelden en het woningwaarderingsstelsel (het puntenstelsel) moet ook voor deze huizen gelden. Daarmee kunnen exorbitante huren tegengegaan worden.

Versnelling woningbouw in de provincie Utrecht

Landelijke maatregelen zijn hard nodig, maar ook in de provincie Utrecht kunnen we het nodige doen. GroenLinks is dan ook blij met het nieuwe programma versnelling woningbouw. Waarbij de provincie inzet op het verbinden van partijen, het leveren van expertise, het oplossen van problemen en waar mogelijk wegnemen van (financiële) belemmeringen om een project van de grond te krijgen. Hiervoor komt jaarlijks 5 miljoen euro beschikbaar.  

Sociaal en duurzaam bouwen

In het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ is vastgelegd dat tenminste 50% van de nieuw te bouwen woningen moet vallen in de categorie sociale- en middenhuur. GroenLinks heeft in Provinciale Staten extra aandacht gevraagd voor ook energieneutraal en klimaatbestendig bouwen. Dit is inmiddels bijna het nieuwe normaal. Waar nog wel grote stappen gezet moeten worden is richting circulaire woningbouw. Al eerder heeft Provinciale Staten een motie van GroenLinks aangenomen voor het stimuleren van houtbouw.

Ondersteunen kleinschalige projecten

Er zijn veel initiatieven in de provincie Utrecht voor vormen van collectief wonen. Het kan gaan om woonzorgprojecten, projecten voor mensen die het alleenwonend niet redden, maar ook om mensen die het plezierig vinden meer in gezamenlijk verband te wonen. Initiatiefnemers voor collectief wonen projecten ondervinden daarbij nogal eens extra hindernissen. GroenLinks heeft ervoor gepleit om juist ook dit soort projecten te helpen in het kader van het programma versnelling woningbouw. De gedeputeerde heeft dat toegezegd.