Uitbreidingslocaties voor wonen

Vooruitlopend op de Omgevingsvisie- en verordening is er voor de uitbreidingslocaties voor wonen op 29 januari door Provinciale Staten een afwegingskader vastgesteld. Hierin wordt aangegeven wanneer uitbreiding is toegestaan. Daarbij is er specifiek aandacht voor de uitbreiding van kleine kernen.

Statenlid Marijke de Jong: “De vraag naar woningen in de provincie Utrecht is groot. Voor mensen met lage- en middeninkomens is het lastig om een huis te vinden. GroenLinks heeft daarom gepleit om juist te bouwen voor die specifieke groepen, en daarbij zorgvuldig om te gaan met de ruimte. De provincie moet daar haar regierol voor inzetten!”

Schaarse ruimte

Omdat de ruimte in de provincie Utrecht beperkt is, is het basisprincipe om nieuwe woningen zoveel mogelijk binnen bestaande steden en dorpen te bouwen. De prioriteitsvolgorde is eerst binnen steden en dorpen bij OV- en fietsknooppunten, dan overige plekken binnen steden en dorpen en daarna pas daarbuiten. In het laatste geval moet een uitbreidingslocatie gekoppeld zijn aan snel en goed openbaar vervoer en mobiliteitsknooppunten.

Een aparte kwestie is het behoud van de vitaliteit van kleine kernen. Zij hebben behoefte aan kleinschalige uitbreiding, maar kunnen daarbij vaak niet voldoen aan voorwaarden als een groot OV-knooppunt. Zij krijgen daarom de mogelijkheid om beperkt, maximaal 50 woningen, uit te breiden buiten de bestaande dorpsgrens. Dit echter alleen wanneer er binnen het dorp echt geen ruimte is.

Duidelijke regels en zorgvuldig ruimtegebruik

Het basisprincipe van eerst binnenstedelijk / binnendorps te bouwen, en daarna pas daarbuiten, is opgenomen in de Omgevingsvisie. Het is in de bijbehorende Omgevingsverordening, waarin de officiële regels staan, echter nog maar beperkt verankerd. Hierdoor kan onduidelijkheid ontstaan over wat de regels zijn. Daarom heeft GroenLinks aan het college gevraagd om hier duidelijkere regels over op te nemen.

GroenLinks heeft daarnaast gevraagd om zorgvuldig met de ruimte om te gaan, en in te zetten op verdichting en meervoudig ruimtegebruik. Daarbij moet wat GroenLinks betreft ook ingezet worden op circulair en energieneutraal bouwen, en er moet meer rekening worden gehouden met sociale samenhang in wijken en buurten. Gedeputeerde van Essen heeft toegezegd om deze punten in de ontwerp Omgevingsvisie- en verordening te verwerken.

Marijke de Jong: “GroenLinks vindt sociale samenhang van groot belang. Dan gaat het bijvoorbeeld om bouwen van tenminste 50% van de woningen in sociale- en middenhuur maar ook om hoe wijken en buurten ingericht worden. Bijvoorbeeld voldoende toegankelijke voorzieningen om elkaar te ontmoeten en een goede mix aan type woningen.”