Fractievoorzitter Karin Boelhouwer: "Juist in tijden van crisis is het belangrijk dat de provincie niet bezuinigt, maar investeert. Dat is het uitgangspunt van deze Kaderbrief en daar is GroenLinks dan ook blij mee. Er zit veel geld in de reserves dat nu geen bestemming heeft, en dat moeten we inzetten voor de uitdagingen van deze tijd. Regeren is immers vooruitzien, en niet vooruitschuiven!"

Ambities stevig doorgezet in Kaderbrief

Door de onzekere tijden als gevolg van de coronacrisis lag er in de provincie dit jaar geen Kadernota, maar een Kaderbrief voor. In de Kadernota worden normaal de beleidsvoornemens voor het komende jaar aangekondigd, die vervolgens verder uitgewerkt worden in de begroting in het najaar. De Kaderbrief gaf dit jaar vooral financiële uitgangspunten, de verdere invulling komt bij de begroting. Wat GroenLinks betreft zijn de uitgangspunten in de Kaderbrief goed, en zijn we blij dat de ambities stevig doorgezet worden.

In tijden van crises is het belangrijk het moment te gebruiken en anticyclisch te investeren, en dus niet om ambities af te zwakken. Zeker niet wanneer ze bijdragen aan groene en circulaire werkgelegenheid. De tijd van neoliberalisme en new public management raakt wat GroenLinks betreft echt voorbij. De uitgangspunten van klantgerichtheid, hogere kwaliteit en betaalbaarheid zijn immers verworden tot lagere kwaliteit, uitholling van de publieke sector, tekorten van medewerkers in de zorg, in het onderwijs en toegenomen sociale ongelijkheid en uitsluiting. Het is belangrijk dat de provincie Utrecht het voortouw neemt. Dus aan de slag om alle plannen en uitdagingen rond stikstof, energietransitie en woningbouw stevig aan en door te pakken.

Arbeidsvouchers en een rechtvaardige samenleving

Bij de behandeling van de Kaderbrief heeft GroenLinks een tweetal moties (mede) ingediend. Allereerst een breed gesteunde motie om als provincie werk te maken van het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van zowel diversiteit als inclusie. De tweede motie werd samen met de PvdA ingediend en vroeg om de mogelijkheid te onderzoeken van speciale arbeidsvouchers voor mensen die als gevolg van de coronacrisis te maken krijgen met werkloosheid. En hiermee banen in groene, duurzame en circulaire sectoren te stimuleren. Helaas werd deze motie verworpen.

Karin Boelhouwer: "Voor de begroting voor 2021 liggen er mooie uitgangspunten, nu is het aan het college van Gedeputeerde Staten om deze verder uit te werken in de begroting. Daar kijken we naar uit!"