Statenlid Ali Karataş: “Participatie heeft in de Omgevingswet een belangrijke rol. Of het nu gaat om participatie vooraf, of bij de uitvoering en evaluatie van beleid. Denk ook aan het uitdaagrecht, waarin inwoners een taak of vastgoed van de overheid over kunnen nemen. Het is belangrijk om te blijven verkennen welke publieke taken wel en niet kunnen worden overgedragen en onder welke voorwaarden. Meer participatie moet gepaard gaan met meer participatierechten en de nodige publieke middelen!”

Nieuwe werkwijze onder Omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat een enorme stelselherziening in werking. Alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving wordt samengevoegd in één wet. Veel taken komen bij de gemeenten te liggen. Daarbij ontstaat er ook een nieuwe verdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Er wordt een scherpere scheiding gemaakt tussen het stellen van kaders enerzijds en de vaststellingsbevoegdheid en de uitvoering anderzijds. Kaderstelling is aan Provinciale Staten en de vaststelling van programma’s en projectbesluiten aan het college van Gedeputeerde Staten. Voorheen lag de vaststellingsbevoegdheid grotendeels bij Provinciale Staten.

Inwonerparticipatie en uitdaagrecht borgen

Met de Omgevingswet moet het ook makkelijker worden voor inwoners om initiatieven te nemen. Een belangrijk onderdeel daarbij is het betrekken van de omgeving. GroenLinks wil dat de provincie inwoners en gemeenten daarin gaat ondersteunen. Ook wil GroenLinks dat de provincie kijkt op welke manier het ‘uitdaagrecht’ verankerd kan worden in provinciale regels. Daarmee krijgen inwoners de mogelijkheid om een taak die de overheid uitvoert en/of vastgoed en grond onder voorwaarden en regels over te nemen, als zij een plan hebben om dat beter te doen.

De motie ‘Borging participatie en verkenning uitdaagrecht’ daartoe van GroenLinks, CDA, Partij voor de Dieren en ChristenUnie werd met brede steun aangenomen.

Ali Karataş: “Ik ben blij dat de motie is aangenomen en we een stap zetten om het betrekken van inwoners echt te verankeren in het provinciale omgevingsbeleid en de regels. Ik kijk uit naar de uitwerking hiervan!”