Inwoners beter betrekken bij kap van bomen

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over de manier waarop inwoners betrokken worden bij de kap van bomen die onder de Wet Natuurbescherming vallen. Om deze bomen te kappen volstaat het namelijk om een melding te doen bij de provincie en hoeven omwonenden niet geïnformeerd te worden. GroenLinks vindt dat inwoners wel betrokken zouden moeten worden bij dergelijke ingrepen.

Statenlid Erna Kotkamp: “Procedureel is het zo dat voor de kap van bomen die in het buitengebied staan, en onder de Wet Natuurbescherming vallen, een melding aan de provincie volstaat. De provincie kan in dat geval een kapverbod opleggen als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. Als dit niet het geval is, dan kunnen bomen gekapt worden zonder dat omwonenden hiervan op de hoogte gesteld worden. Wij vinden dat omwonenden tenminste geïnformeerd moeten worden en dat de provincie daar ook op moet toezien.”

Kap onder de wet natuurbescherming

Bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen, voorheen de Boswet, kunnen gekapt worden na melding hiervan bij de provincie. De provincie kan dan een kapverbod opleggen als het gaat om oude boskernen, bosreservaten, cultuurhistorisch waardevolle bossen, bossen groter dan 3 hectare of waardevolle landschapselementen. Als hier geen sprake van is, dan kan de provincie geen verbod opleggen en worden de bomen gekapt. Wel is het zo dat er sprake is van een herplantplicht binnen drie jaar, het aantal bomen mag per saldo dan ook niet minder worden.  

Betrekken van omwonenden

Omdat een melding volstaat, is er geen sprake van het verlenen van een officiële ontheffing of vergunning waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Dit is dan ook de reden dat omwonenden over een dergelijke voorgenomen kap niet geïnformeerd worden. GroenLinks vindt dat inwoners, ondanks dat zij geen bezwaarmogelijkheid hebben, wel geïnformeerd zouden moeten worden. De kap van deze bomen komt nu vaak als een verrassing, zonder dat omwonenden weten waarom de bomen gekapt worden en wat er verder gaat gebeuren. Dergelijke zorgen kunnen voorkomen worden wanneer de kap vooraf wordt aangekondigd en duidelijk wordt aangegeven wat er verder gaat gebeuren, zoals dat de bomen na kap herplant zullen worden.

Schriftelijke vragen

GroenLinks heeft aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd of zij het net als GroenLinks wenselijk vindt dat omwonenden over de voorgenomen kap van bomen geïnformeerd worden. Daarnaast heeft GroenLinks gevraagd of het college van mening is dat initiatiefnemers omwonenden zouden moeten informeren en welke rol het college voor zichzelf ziet om initiatiefnemers hierin te ondersteunen. Als laatste heeft GroenLinks gevraagd of het college ook een rol ziet voor de RUD, als uitvoerder van het controleren van de meldingen, ten aanzien van het informeren van omwonenden.