Statenlid Marijke de Jong: “Ik vind het onverteerbaar dat er wijken zijn in onze welvarende provincie met zoveel achterstand op allerlei terreinen. De problematiek in deze wijken neemt door de coronacrisis ook nog eens extra toe. Dan gaat het bijvoorbeeld om werkloosheid en kinderen die achterstand oplopen in het onderwijs. Daarbij is er in deze wijken vaak weinig groene buitenruimte. GroenLinks is dan ook blij dat de provincie een bijdrage levert aan een gebiedsgerichte aanpak in deze wijken!”

Om welke wijken gaat het?

Concreet betekent het voorstel dat 3 wijken in de provincie Utrecht in totaal 40 miljoen krijgen. Het gaat om de wijken Batau in Nieuwegein, Vollenhove in Zeist en Overvecht in Utrecht. Dat gebeurt in het kader van de regiodeal Vitale wijken waarin Rijk, provincie en de gemeenten samen geld op tafel leggen. Omdat de gemeente Amersfoort geen onderdeel is van de deal met het Rijk, sluit de provincie Utrecht met de gemeente Amersfoort een vergelijkbare overeenkomst met als doel het vergroten van de leefbaarheid in het Soesterkwartier. In totaal legt de provincie 8 miljoen euro in.

Brede aanpak

Het gaat om een brede gebiedsgerichte aanpak met maatregelen gericht op een gezonde leefomgeving, groen en verkeersveiligheid maar ook om bijvoorbeeld isolatie van woningen. Verder gaat het gaat om het vergroten van participatie en het bestrijden van armoede en onderwijsachterstanden. De gemeenten werken de aanpak verder uit in overleg met bewoners en partners in de wijk. De aanpak loopt tot 2024.

Marijke de Jong: “Wat GroenLinks betreft kan deze aanpak ook na 2024 doorlopen. Alle onderzoeken wijzen uit dat een langjarige aanpak van dit soort problematiek het meest effectief is. GroenLinks zal dan ook aan blijven dringen op verlenging.”

Sociale koerswijziging

Het is bijzonder dat de provincie nu een bijdrage levert aan deze aanpak. In het verleden wilde de provinciale politiek dat namelijk niet. Het huidige college van Gedeputeerde Staten wil wel werk maken van een eigen sociale agenda en ook op die manier brede welvaart bevorderen. De aanpak moet ook waardevolle kennis opleveren voor andere wijken in de provincie. GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat de opgedane kennis in de aanpak van deze wijken wordt gedeeld met de overige gemeenten. De provincie gaat daarin het voortouw nemen.