Statenlid Ali Karataş: “Energiebesparing is een belangrijk onderdeel om de klimaatdoelstellingen te halen. Energie die we besparen, hoeven we immers ook niet op te wekken. En zeker bij bedrijven zijn er veel maatregelen te nemen die zich snel terugverdienen en waar grote stappen te zetten zijn. Het is zonde om dat te laten liggen!”

Energiebesparende maatregelen

Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten we zowel meer schone energie opwekken als ook energie besparen. Dat is een uitdaging voor niet alleen huishoudens, maar vooral ook bedrijven. Vanuit de Wet milieubeheer geldt dat bedrijven maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, ook moeten nemen. Daarnaast kan de provincie Utrecht ook aanvullende voorwaarden opnemen over energiebesparing bij vergunning- en subsidieverlening. Maar bijvoorbeeld ook afspraken maken met bedrijven.

Uit een recent artikel van Trouw blijkt dat bedrijven nog te weinig energiebesparende maatregelen nemen, en dat ook de toezicht en handhaving van overheden, waaronder provincies, tekortschiet.

Schriftelijke vragen

GroenLinks heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. De partij wil onder meer weten of het college op de hoogte is van het artikel van Trouw en hoe de situatie in de provincie Utrecht ervoor staat. Zijn er bijvoorbeeld grote energieverbruikers en zo ja, welke zijn dat? Handhaaft de provincie inmiddels voldoende op het halen van de energiebesparingsverplichting vanuit de Wet milieubeheer?

En wat doet de provincie Utrecht in algemeenheid om energiebesparing bij bedrijven te stimuleren. Bijvoorbeeld door eisen te stellen in vergunningen en bij het verlenen van subsidies of door het initiatief te nemen voor een Utrechts energiebesparingsconvenant, naar het goede voorbeeld van het convenant voor duurzame woningbouw.

Ali Karataş: “Energiebesparing levert geld op en is dan ook verstandig, maar het vraagt wel een investering die bedrijven moeten nemen. Dat moeten we als provincie stimuleren, en als bedrijven daar te weinig mee doen, soms ook kiezen voor handhaving!”