Statenlid Erwin Virginia: “Natura 2000-gebieden zijn Europees beschermde natuurgebieden, omdat deze belangrijk zijn vanwege hun bijzondere flora en fauna. Daarom moeten we er samen voor zorgen dat de natuurkwaliteit niet verslechterd. In Botshol blijkt dat nu wel het geval en moet er meer gedaan worden. Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college!”

Aanvullende maatregelen Natura 2000-gebied Botshol

Botshol is een vogelrijk laagveengebied met plassen, sloten, rietland, moerasbos en polders in de gemeente De Ronde Venen. Veel water zijgt weg uit het gebied naar de naastgelegen diepe polders. Ter compensatie wordt water ingelaten aan de andere zijde van Botshol. Dit inlaatwater heeft lange tijd een slechte kwaliteit gehad. Daardoor zit er veel fosfaat in de waterbodems van het gebied. Bij het inlaten van water komt dat door de stroming vrij uit de bodem. Dat is slecht voor de waterkwaliteit, zo stelt de Ecologische Autoriteit.

Water vasthouden en peilverhoging

Daarom is het belangrijk dat er maatregelen genomen worden om het water beter vast te houden, zodat er minder water ingelaten hoeft te worden. Een belangrijke reden voor het wegzijgen van water uit Botshol is naburige lagergelegen polder Groot Mijdrecht. Het verhogen van het waterpeil in deze polder kan hierbij helpen.

In het verleden is er sprake geweest van het onderwater zetten van deze polder, maar hier is in 2012 vanaf gezien met het sluiten van het Pact van de Poldertrots. Daarin is afgesproken dat polder voor tenminste 50 jaar met rust gelaten wordt. De Ecologische Autoriteit stelt dat het onderwater zetten van de polder niet nodig is, maar dat het met enkele centimeters verhogen van het peil in deze polder al erg zou kunnen helpen, samen met andere maatregelen om het wegzijgen van water te verminderen.

Schriftelijke vragen

GroenLinks heeft het college van Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen gesteld over het advies van de Ecologische Autoriteit. De partij wil weten wat het college van het advies vindt, of het college ook vindt dat de natuurkwaliteit in Botshol moet verbeteren en dat het inlaten van water in het gebied moet worden beperkt, evenals de neerslag van stikstof.

GroenLinks wil verder weten welke maatregelen het college hiervoor wil nemen en op welke termijn. Als laatste wil de partij weten hoe het college nog ontbrekende informatie gaat aanvullen. De EA stelt namelijk dat er nog te weinig is bekend is over de effectiviteit van al genomen maatregelen en de belangrijkste bronnen van stikstof en fosfaat in het gebied.

Erwin Virginia: “Voor GroenLinks is het belangrijk dat de natuurkwaliteit verbetert en dat daarvoor de maatregelen genomen worden die nodig zijn. We zijn benieuwd naar het antwoord van het college op onze vragen!”