Oppervlaktewater

Van een aantal hardnekkige stoffen zoals stikstof en fosfaat en een aantal zware metalen zijn de concentraties te hoog. Drinkwaterbedrijven hebben te kampen met vervuiling door meststoffen, microplastics, zware metalen, landbouwgif en medicijnresten. Ik wil dat de provincie voldoet aan de (Europese) Kaderrichtlijn Water. Samen met de waterschappen zorgen we dat alle wateren in uiterlijk 2027 schoon en gezond zijn. Water krijgt ook meer natuurwaarde, bijvoorbeeld door vistrappen aan te leggen, ecologische oevers te realiseren, beken te hermeanderen en natuurlijke grondwaterstromen te herstellen.

Bodem 

De natuur lijdt onder lange perioden van extreme droogte. Door klimaatverandering komen die perioden vaker voor. De inrichting van het watersysteem en grondwateronttrekking maken het allemaal nog erger. Daarom steun ik de Blauwe Agenda en wil ik dat de provincie volgens deze agenda samenwerkt met waterschappen en gemeenten, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, natuurorganisaties, grondeigenaren en anderen om het watersysteem op de Utrechtse Heuvelrug robuust te maken.

Grote delen van de veenbodem dalen. Dit is een probleem, want het veroorzaakt CO2-uitstoot door veenoxidatie, milieuschade en schade aan wegen en gebouwen. Het is ook schadelijk voor natuur en biodiversiteit. Ik zet me in voor maatregelen waardoor bodemdaling uiterlijk in 2040 is gestopt. De functies in een gebied moeten daarom wat mij betreft gaan passen bij het waterpeil dat nodig is voor een robuust en toekomstbestendig watersysteem: water en bodem zijn sturend. 

Portefeuilles

  • Water en bodem
  • Klimaatadaptatie
  • Groen Groeit Mee
  • Commissievoorzitter M&M
  • Gezonde en veilig leefomgeving
  • Vergunning, toezicht en handhaving (VTH)

Eerste woordvoering op dikgedrukte portefeuilles en tweede woordvoering op de overige portefeuilles.