Fractievoorzitter Karin Boelhouwer: “De Kadernota zet de koers voor een gezonde, groene en sociale provincie Utrecht voort, daar is GroenLinks blij mee. We hebben de Kadernota dan ook vol overtuiging gesteund!”

Kadernota

De Kadernota staat vol met nieuwe plannen. Zo wordt er onder meer ingezet op voedselbossen als onderdeel van het strategisch bosbeleid, zorgt het bomen actieplan voor hectares nieuw bos, gaan de bermen biodivers beheerd worden volgens het Kleurkeur van de Vlinderstichting, wordt stevig ingezet op duurzaam bouwen en op diversiteit en inclusie.

Naar aanleiding van een vraag van GroenLinks zegde de gedeputeerde ook toe om eind dit jaar het bestrijden van de eikenprocessierups met XenTari te evalueren en tot doel te stellen om vanaf 2022 alleen nog maar natuurlijke methoden te gebruiken.

Om al deze plannen de komende jaren te realiseren, is ook meer geld nodig. Het college stelt voor om daarvoor de opcenten licht te verhogen na dit jarenlang niet gedaan te hebben. De opcenten zijn een opslag op de motorrijtuigenbelasting die de provincies heffen. Voor GroenLinks is deze verhoging geen doel op zich, maar wel een middel om onze doelen te bereiken en te komen tot een gezonde, groene en sociale provincie Utrecht. 

Betaalbare koopwoningen en klimaatdoelstellingen

Extra aandacht vroeg GroenLinks voor betaalbare koopwoningen. De provincie stuurt in alle nieuwbouw op 50% betaalbare woningen, dan gaat het vooral om sociale- en middenhuur. Maar ook kopen moet niet voorbehouden zijn aan alleen de rijken. Daarom heeft GroenLinks samen met VVD, D66, ChristenUnie en PvdA een motie ingediend die vraagt om te onderzoeken of en hoe de provincie Utrecht zou kunnen bijdragen in een regeling om samen met gemeenten en Rijk het realiseren van goedkope woningen voor lagere en middeninkomens mogelijk te maken. Deze motie werd aangenomen.

Ook werd een motie van PvdA, GroenLinks, VVD, ChristenUnie en Partij voor de Dieren aangenomen om in samenwerking met gemeenten de mogelijkheden voor flex wonen uit te zoeken en een plan hiervoor te maken. Starters, eenpersoonshuishoudens, alleenstaanden, arbeidsmigranten en dak- en thuislozen kunnen daarmee geholpen worden, waarbij een vaste woonplek voor GroenLinks uiteraard het uiteindelijke doel blijft.

Als laatste werd een motie van PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie aangenomen die de provincie vraagt zich alvast voor te bereiden op de verhoogde Europese klimaatdoelstelling voor 2030. Deze gaat uit van 55% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. De motie vraagt ook om hier een expertsessie over te organiseren om de provincie hierover te adviseren.

Stagediscriminatie

GroenLinks vroeg verder aandacht voor het tegengaan van stagediscriminatie, dat ook in de provincie Utrecht nog steeds een probleem vormt zo bleek uit een recent onderzoek van de gemeente Utrecht en MBO-instellingen. GroenLinks heeft de gedeputeerde gevraagd of hij samen met de partners in de Utrechtse Talentenagenda afspraken kan maken, en kan nagaan of de provincie zelf samenwerkt met bedrijven die zich hieraan schuldig maken en daar het gesprek over aangaan. Met een heldere boodschap voor die werkgevers: “kappen met die discriminatie!”. De gedeputeerde zegde toe zich hiervoor hard te gaan maken bij ondernemers en partners.

Jaarrekening 2020 op tijd vastgesteld

Naast de Kadernota werd ook de jaarrekening over 2020 vastgesteld met een positieve beoordeling van de accountant.

Karin Boelhouwer: “Dat is een flinke geruststelling na de zorgelijke jaren die achter ons liggen. Gedeputeerde Strijk heeft dit met zijn team geweldig goed op de rit gekregen. Daarvoor grote complimenten aan gedeputeerde en ambtenaren!”