Het tegengaan van institutioneel racisme vraagt om enerzijds de bewustwording en de erkenning dat discriminatie en racisme ook in de provincie Utrecht bestaan. En anderzijds om een heldere, structurele en actiegerichte aanpak. Door een gezamenlijk opgezette en breed gedragen motie, geïnitieerd door GroenLinks, gaat de provincie Utrecht de groei naar een rechtvaardige samenleving zonder racisme en discriminatie daadkrachtig doorzetten.

Statenlid Ali Karataş: “Het is voor de bewustwording belangrijk om het met elkaar over de ontwrichtende werking van racisme en discriminatie te hebben, maar we moeten ook aan de slag. Structurele problemen los je op met structurele oplossingen. Ik ben dan ook blij dat de provincie hier nadrukkelijk op in gaat zetten met de sociale agenda!”

Discriminatie en racisme in de provincie Utrecht

Discriminatie en racisme komen structureel voor in Nederland, zo stelt ook het College voor de Rechten van de Mens in haar Jaarrapportage 2019. Uit de Monitor Discriminatie 2019 van Artikel 1 Midden-Nederland blijkt dat dit ook het geval is in de provincie Utrecht, de meeste gevallen van discriminatie vinden plaats op basis van afkomst en etniciteit. En daarbij melden 7 op de 10 mensen discriminatie niet en past tweederde van de mensen het uiterlijk of gedrag aan om discriminatie te voorkomen. Bijvoorbeeld door het vermijden van bepaalde plekken of de openbare ruimte in het geheel.

De recente antiracismedemonstraties van Black Lives Matter (BLM), wereldwijd en ook in Nederland, geven een stem aan het ongenoegen, de pijn en het verdriet die racisme en discriminatie teweegbrengen. De demonstraties hebben bij veel mensen dan ook de ogen geopend: er moet ook in Nederland wat gebeuren. Of het nu gaat om etnisch profileren bij de politie en de Belastingdienst, discriminatie in de openbare ruimte, online, de woningmarkt, arbeidsmarkt, het uitgaansleven, bij overheidsorganisaties of in het onderwijs. En of dit nu zichtbaar is, of juist impliciet. Als provincie Utrecht moeten we samen met inwoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties komen tot een oplossing.  

Mensenrechtenproof provincie

Als provincie hebben we daarin dan ook een belangrijke rol. Om tot concrete acties te komen heeft GroenLinks samen met D66, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SP en 50PLUS een motie ingediend. Via de motie spreekt Provinciale Staten uit dat racisme een breed maatschappelijk probleem is, waar ook in de provincie Utrecht aandacht voor moet zijn. En dat het aanpakken ervan vraagt om bewustwording en een actiegerichte aanpak.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft via de motie de opdracht gekregen om het belang van mensenrechten onder de aandacht te brengen en zich in te zetten voor een rechtvaardige en daarmee ‘mensenrechtenproof’ provincie. Ook vraagt de motie om te laten zien wat er gedaan is naar aanleiding van een eerder aangenomen motie van GroenLinks en D66 waardoor Artikel 1 van de Grondwet op de muur in de hal van het provinciehuis is geschilderd. Als laatste vraagt de motie om in de provinciale sociale agenda ook nadrukkelijk in te zetten op het tegengaan van discriminatie en bevorderen van zowel diversiteit als inclusie op alle provinciale beleidsterreinen.

Ali Karataş: “Met het aannemen van deze motie is een belangrijke stap gezet. We kijken uit naar de uitwerking hiervan in de sociale agenda. En ondertussen blijven we kritisch kijken naar het provinciaal beleid, zodat we tot een inclusieve én rechtvaardige provincie komen!”