Statenlid Ali Karataş: “De provinciale Omgevingsvisie is een optimistische visie, die een goed antwoord geeft op wat we als GroenLinks waardevol en belangrijk vinden. Namelijk sterke, goed verbonden, natuur en een gezonde leefomgeving voor alle inwoners van onze provincie, nu en in de toekomst. Om deze ambities verder aan te scherpen, hebben we voorstellen gedaan op het gebied van brede welvaart, circulaire woningbouw, biodiversiteit, natuurcompensatie en een gezonde bodem. Deze zijn allemaal aangenomen. Het is daarmee een nog groenere en socialere visie geworden. We zijn trots op het resultaat!”

Provinciale Omgevingsvisie

De provinciale Omgevingsvisie visie gaat over alles in de leefomgeving en waar de provincie voor verantwoordelijk is en daarin staan de ambities opgenomen voor de komende 30 jaar. Een gezonde en veilige leefomgeving, een inclusieve samenleving en circulariteit vormen de rode draad. Verder beschrijft de visie de ambities die we als provincie hebben voor de komende 30 jaar op thema’s als gezonde leefomgeving, bodem en water, duurzame energie, landschap, erfgoed, cultuur, natuur en landbouw.

Omgevingsvisie Brede welvaart

Brede welvaart

De omgevingsvisie staat vol met stevige groene en sociale ambities, maar miste daarin wel het begrip brede welvaart, als overkoepelend thema in de visie. Recent is dit als uitgangspunt genomen voor onder meer het provinciale economisch beleid. Brede welvaart gaat over welzijn en sociaaleconomische gelijkheid en over zowel de kwaliteit van leven hier en nu als over die van latere generaties en van mensen elders in de wereld. Het uitgangspunt van brede welvaart mag in de visie dan ook niet ontbreken. Het voorstel van GroenLinks om dit als overkoepelend thema op te nemen in de visie is gelukkig aangenomen.

Circulaire woningbouw

Op het gebied van woningbouw ontbrak de transitie naar circulaire woningbouw. Het hergebruiken van grondstoffen is belangrijk, ook bij de bouw van woningen. Nu wordt nog vaak gebruik gemaakt van beton, dat een hoge CO2-uitstoot kent.

Statenlid Marijke de Jong: “We zijn blij dat ons voorstel is aangenomen om de ambitie op te nemen dat alle woningbouw in uiterlijk 2050 volledig circulair is, en in 2030 al 50% minder primair abiotische grondstoffen te gebruiken. Bijvoorbeeld door in plaats van met beton, met hout te bouwen. Dat is niet alleen noodzakelijk om duurzamer te bouwen, maar stimuleert ook innovatie in de bouw en zorgt voor meer vernieuwende werkgelegenheid!”

Omgevingsvisie woningbouw
Omgevingsvisie Natuur

Natuur en biodiversiteit

GroenLinks stelde verder samen met D66 voor om de ambities op het gebied van biodiversiteit aan te scherpen. Met deze aanscherping stelt provincie tot doel om in uiterlijk 2050 voor alle beschermde en bedreigde diersoorten een gunstige staat van instandhouding te hebben en dat ook de biodiversiteit is toegenomen. Dit voorstel is aangenomen. Hetzelfde geldt voor een voorstel van GroenLinks dat de regels verduidelijkt om de aantasting van natuurgebieden zoveel mogelijk te beperken en wanneer dat toch gebeurt, ervoor te zorgen dat er tijdig compensatie plaatsvindt en de natuur zo min mogelijk hinder ondervindt. Gezien de ontwikkelingstermijn van natuur zal dit in de meeste gevallen betekenen dat de compensatie voorafgaand aan de ontwikkeling moet worden ingezet.

Ook zijn de ambities aangescherpt op het gebied van natuurverbindingen. Zo deed GroenLinks samen met D66 het voorstel om de provincie zich in te laten spannen voor het weer op de kaart zetten van de natuurverbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Deze is in het verleden verdwenen door bezuinigingen van het Rijk en daardoor ontbreekt een belangrijke verbinding in het natuurnetwerk. GroenLinks is blij dat met het aannemen van deze motie het begin is gemaakt om die verbinding weer terug te brengen!

Een gezonde bodem

Als laatste is een voorstel van GroenLinks aangenomen om bij het kiezen van functies voor gebieden, het bodem- en watersysteem leidend te maken. Dat betekent dat als de bodem baat heeft bij bijvoorbeeld een hoog waterpeil, er ook een functie gekozen moet worden die daarbij past. En niet dat het waterpeil aangepast wordt aan de huidige functie, zoals nu vaak het geval is. Dit uitgangspunt van de ‘juiste functie op de juiste plek’ is gunstig voor een gezonde en levende bodem, waar veel planten en dieren weer van afhankelijk zijn.

Ali Karataş: “Met het vaststellen van de Omgevingsvisie- en verordening heeft Provinciale Staten een duidelijke koers gekozen. GroenLinks kijkt uit naar de uitwerking van alle mooie ambities in verschillende programma’s, zodat we de gestelde ambities samen met inwoners en maatschappelijke partners ook echt waar kunnen gaan maken!”

Omgevingsvisie Water