Statenlid David Oude Wesselink: “GroenLinks is blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is voor de inwoners van Maarsbergen, met een uitwerking die zowel een verbetering brengt voor de verkeersveiligheid, als voor de leefbaarheid. Wel heeft GroenLinks extra aandacht gevraagd voor verbetering van de geluidskwaliteit en veiligheid voor fietsers.”

Lange historie

Begin 2017 is een besluit genomen over de voorkeurvariant, de zogeheten “Westelijke variant met voor autoverkeer afgesloten Tuindorpweg”. Maar al sinds 2014 is Provinciale Staten bezig met studeren op een oplossing voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Maarsbergen. Dat betekent dat de inwoners van Maarsbergen en omgeving al minimaal 6 jaar wachten. Daarom is het goed de provincie nu een nieuwe knoop heeft doorgehakt, om de in 2017 gekozen variant ook uit te gaan voeren.  

Twee jaar geleden heeft Provinciale Staten ook zo’n 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor bovenwettelijke maatregelen. In een uniek proces met een kwaliteitsteam is er gekeken naar hoe dit geld het beste kan worden ingezet. Dat deze bijna allemaal gehonoreerd konden worden in het inpassingsplan is een prachtig resultaat. Dit zorgt ervoor dat het huidige voorstel op nog meer draagvlak kan rekenen in de omgeving en de algehele kwaliteit van het besluit verder verbeterd is, vooral op het gebied van de hoeveelheid groen en landschapsinpassing.

Geluidsbelasting

GroenLinks heeft nog wel extra aandacht gevraagd voor het verbeteren van de geluidskwaliteit. De meeste woningen zullen namelijk met minder geluid te maken krijgen, maar voor 40 woningen geldt dat dit meer wordt. De belasting blijft onder de wettelijke normen, maar is nog steeds een toename. Gelukkig heeft het college aangegeven om voor deze woningen extra maatregelen te nemen, waardoor de belasting ruim onder de wettelijke norm blijft. Daarnaast is er een motie aangenomen om te bezien of deze belasting nog verder teruggebracht kan worden.

Verkeersveiligheid

Een tweede zorgpunt voor GroenLinks was de verkeersveiligheid, en dan vooral voor fietsers op de parallelweg van de Woudenbergseweg. Dit zijn wegen van de gemeente en die vallen eigenlijk buiten het plan, maar het is wel belangrijk dat daar in de verdere uitwerking en uitvoering rekening mee wordt gehouden. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een fietsoversteek op de kruising van de Woudenbergseweg, Tuindorpweg en Haarweg waar fietsers voorrang krijgen. De gedeputeerde zegde toe dit mee te nemen. 

David Oude Wesselink: “Het gaat nu vooral om de uitvoering. GroenLinks heeft benadrukt de omgeving hierbij actief te blijven betrekken en ook te blijven luisteren naar hun feedback. Dat zorgt voor wederzijds begrip en uiteindelijk een succesvolle uitvoering!”