Motie GroenLinks aangenomen bij debat over Windenergie Lage Weide

De motie “Provincie Utrecht staat voor afspraken windenergie” van GroenLinks, is met brede steun (van VVD, PvdA, CDA, D66, SP, CU en PvdD) aangenomen. Deze motie geeft aan dat als de huidige beschikbare windmolenlocaties onvoldoende vermogen (in MW) op dreigen te leveren de provincie alle mogelijke locaties op het grondgebied van de provincie opnieuw zal afwegen. Daarbij wordt rekening gehouden met de dan actuele stand der techniek in een op participatie- en draagvlakgericht proces. Fractievoorzitter Florian Bekkers: “We zijn opgelucht dat op deze manier de 65,5MW windenergie gerealiseerd zal worden in de provincie Utrecht.”

Aanleiding: schrappen windlocatie Lage Weide
Al jaren werkt een initiatief van honderden inwoners van Utrecht aan de plaatsing van windmolens op Lage Weide. De gemeente heeft dit initiatief altijd omarmd, tot vorig jaar de stadsfracties PvdA en D66 aangaven windenergie op industrieterrein Lage Weide toch niet te steunen. Hierdoor was er –onverwacht- geen meerderheid meer in de gemeenteraad.

Op provinciaal niveau is een ruime meerderheid erop tegen op Windmolens op Lage Weide toe te staan zonder draagvlak in de gemeenteraad. In 2011 –toen er nog geen vuiltje aan de lucht leek- heeft GroenLinks in het coalitieakkoord met VVD, CDA en D66 ingestemd met de afspraak dat Windenergie mogelijk is op Lage Weide ‘als daar draagvlak voor is bij de gemeente’. Nu het draagvlak bij de gemeente was vervallen, wil een meerderheid van Provinciale Staten de locatie schrappen, omdat anders via de Electriteitswet de provincie gedwongen kan worden de gemeente te overrulen.

Maximaal haalbare resultaat
GroenLinks is overtuigd van het initiatief op Lage Weide. We vinden het een voorbeeld van het soort initiatieven voor windenergie die we in Nederland nodig hebben. Ondanks aanwijzingen uit bijvoorbeeld de beantwoording van een stelling in Kieskompas bij de gemeenteraadsverkiezingen 2014 dat er in de stad wel degelijk steun is voor windmolens op industrieterrein Lage Weide, heeft een actieve groep tegenstanders gehoor gevonden bij de gemeenteraad. Met tegenzin heeft de provinciale GroenLinks-fractie ingestemd met het schrappen van Lage Weide. Onze redenen daarvoor leggen we hier uit.

Allereerst zorgen we ervoor dat de provincie geen blokkade opwerpt voor windenergie op Lage Weide. Met andere woorden: de gemeente heeft de ruimte alsnog te besluiten tot windenergie op Lage Weide. Ten tweede, wij blijven staan voor de afspraak die we in het coalitieakkoord hebben gemaakt, ook als die nu achteraf bezien ongelukkig voor ons uitpakt. In dit geval hebben we zelfs van de andere coalitiepartijen de ruimte gekregen tegen te stemmen. Echter, omdat er een zekere meerderheid zou zijn voor schrappen, hebben we meer belang gehecht aan toch een resultaat te behalen. Dat resultaat is dat als het voor de afspraak van 65,5 MW nodig is, de provincie alle mogelijke locaties (opnieuw) zal afwegen. Met een op participatie en draagvlak gericht proces zullen dan aanvullende windlocaties worden vastgesteld. Hierbij is Lage Weide als windlocatie ook een van de mogelijke locaties. Op inhoudelijke gronden zijn we ervan overtuigd dat Lage Weide weer onderwerp van gesprek zal worden, en hopelijk lukt het dan ook de tegenstanders te overtuigen. Nu lijkt het erop dat veel mensen onnodig bang zijn gemaakt.

Oordeel van de rechter
GroenLinks heeft ook aangegeven niet zeker te zijn of het besluit stand zal houden bij de rechter. De mogelijkheden voor windenergie op Lage Weide zijn namelijk zo groot dat het een heel groot aandeel in de provinciale doelstelling zou leveren. Dat maakt het twijfelachtig of het inhoudelijk stand houdt dat de locatie niet van provinciaal belang is. In juridische zin is namelijk de essentie van “schrappen, maar wel voor de gemeente als mogelijkheid open laten” uitspreken dat de locatie niet langer van provinciaal belang is. Een gang naar de rechter door het bewonersinitiatief is niet op voorhand kansloos. Nadeel is natuurlijk dat afdwingen via de rechter de weerstand die er is, versterkt.

Florian Bekkers, ps@florianbekkers.nl