Commissielid Marijke de Jong: “De natuur staat er slecht voor in Nederland en ook in Utrecht. Daarom is het belangrijk om natuur niet alleen uit te breiden, maar ook de bestaande natuur beter te beschermen. Dat hebben we nu gedaan door de regels zo aan te scherpen dat bij initiatieven in de natuur, de impact op de natuur zo klein mogelijk is en er altijd eerst gekeken wordt naar andere locaties. Daarmee zorgen we ervoor dat aantasting van natuur zoveel mogelijk beperkt wordt.”

Aantasting natuur zoveel mogelijk beperken

De natuur in de provincie Utrecht is beschermd. Toch zijn er uitzonderingen waarbij er ontwikkelingen plaats kunnen vinden binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dat kan bijvoorbeeld bij een groot openbaar belang of kleine aanpassingen aan bestaande gebouwen. Er is ook nog een derde mogelijkheid, de zogenaamde ‘meerwaardebenadering’. Uitgangspunt hiervan is dat aantasting van natuur kan, als er dusdanig gecompenseerd wordt dat de natuur er per saldo op vooruit gaat en de natuur er dus beter van wordt.

Op die meerwaardebenadering is door GroenLinks, maar ook andere partijen en organisaties, nogal eens kritiek geuit. Het is namelijk niet altijd duidelijk of er ook echt sprake is van meerwaarde voor de natuur. Daarom heeft GroenLinks per amendement voorgesteld om de regels hiervoor aan te scherpen. Daarmee wordt duidelijker vastgelegd dat het toepassen van deze meerwaardebenadering alleen kan als de aantasting zo minimaal mogelijk is en er eerst een onderzoek is gedaan naar alternatieve locaties die de natuur minder of helemaal niet aantasten. Dit voorstel werd mede ingediend voor Volt, PvdA, PvdD en SP en met steun van D66 en ChristenUnie aangenomen.

Natuur verder beschermen

Om ervoor te zorgen dat de aangescherpte regels er ook daadwerkelijk voor zorgen dat er sprake is van meerwaarde, heeft GroenLinks een motie van D66 mede ingediend om de toepassing van deze regels in de gaten te houden en te evalueren. Als blijkt dat de regels toch nog niet voldoen, kunnen deze verder aangescherpt worden. Deze motie werd aangenomen.

Verder gaat het college van Gedeputeerde Staten een handreiking maken om initiatiefnemers te helpen bij het gebruiken van de meerwaardebenadering. GroenLinks heeft samen met de PvdA een motie ingediend om deze handreiking voor vaststelling door het college te bespreken met Provinciale Staten. Ook heeft GroenLinks een motie van Volt mede ingediend om te onderzoeken hoe we de compensatie van natuur beter kunnen monitoren en hiervoor een voorstel voor te leggen aan Provinciale Staten. Beide moties zijn aangenomen.

Circulaire bedrijven, utilitair wandelen, verbod op PFAS en duurzame mobiliteit

Verder heeft GroenLinks voorstellen gesteund van ChristenUnie om niet recreatief (utilitair) wandelen in de volgende wijziging van de verordening beter te verankeren, van Partij voor de Dieren om circulaire bedrijven waar mogelijk voorrang te geven bij uitbreiding van bedrijventerreinen en van Volt om bij nieuwe ontwikkelingen zoals de bouw van woonwijken ook duurzame mobiliteit een vast onderdeel te laten zijn. Als laatste heeft GroenLinks een motie van Volt gesteund om te onderzoeken hoe PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen in Utrecht te verbieden. Al deze moties werden aangenomen.

Marijke de Jong: “De herziening van de verordening bevatte al mooie verbeteringen ter bescherming van een gezonde en toekomstbestendige provincie, maar met de nu aangenomen voorstellen is dat verder aangescherpt. Dat is mooi, we kijken uit naar de uitwerking van deze nieuwe regels!”