Statenlid Ernst Hart: “Met het vaststellen van de uitgangspunten voor het UPLG zet de provincie voortvarend in op een toekomstbestendig landelijk gebied. Waarbij we de oorzaken van problemen aanpakken, en niet alleen aan symptoombestrijding doen. Met oplossingen voor de langere termijn, waarmee we onze natuur-, waterkwaliteit- en klimaatdoelen halen, en tegelijkertijd ook perspectief geven aan (jonge) boeren!”

Utrechts Programma Landelijk Gebied

Er liggen grote uitdagingen in het landelijk gebied. We willen de natuur uitbreiden en herstellen, een oplossing bieden voor de stikstofcrisis, de waterkwaliteit verbeteren, bodemdaling verminderen, klimaatverandering tegengaan en boeren een duurzaam toekomstperspectief geven. Dat kan alleen door voor al deze opgaven een programma te maken waarin dat allemaal samen komt. Dat is het Utrechts Programma Landelijk Gebied. 

De uitgangpsunten daarvoor staan in de kaderstellende notitie die door Provinciale Staten is vastgesteld. Deze uitgangspunten helpen de provincie om door te kunnen pakken. Zowel op lange termijn (via systeemverandering) als op korte termijn, namelijk: door de snelle invoering van de eerste maatregelen in het landelijk gebied, waarvan duidelijk is dat we er in ieder geval geen spijt van kunnen krijgen. 

Voor het uitvoeren van dit programma was veel geld beschikbaar vanuit het Rijk. Met het aantreden van het nieuwe kabinet staat dat op de tocht. Toch zet de provincie Utrecht zoveel mogelijk door op de ingezette koers, want de problemen zijn niet minder geworden en het is tijd voor actie. Verder uitstel en vertraging is niet in het belang van de natuur en ook niet in dat van de boer die duidelijkheid en toekomstperspectief wil. 

Grondbeleid

Om de doelen te halen is er ook grond nodig en de grond in Utrecht is schaars. Om hier meer grip op te krijgen gaat de provincie een actiever grondbeleid voeren. Dat is vastgegelegd in de nieuwe nota grondbeleid. Daarmee komt er een grondbank van waaruit gronden aan- en verkocht kunnen worden om de provinciale doelen te kunnen halen. 

GroenLinks heeft daarbij ook aandacht gevraagd voor meer samenwerking met grote verpachters in de provincie, die met hun gronden ook bij kunnen dragen aan het behalen van provinciale doelen. De gedeputeerde heeft toegezegd de samenwerking met deze grote verpachters te zullen intensiveren. 

Depositiebank

Naast een grondbank, heeft Provinciale Staten ook besloten om een Utrechtse stikstof depositiebank in te stellen. Daarmee kan stikstofruimte die vrijkomt, bijvoorbeeld door stoppende agrariërs, ingezet worden voor herstel van de natuur en vervolgens voor andere belangrijke opgaven zoals woningbouw, de energietransitie of verduurzaming van de landbouw.

Ernst Hart: “Met het Utrechtse Programma Landelijk Gebied, de grondbank en de depositiebank zetten we belangrijke stappen naar een economisch, ecologisch en sociaal duurzaam landelijk gebied. Daarmee kunnen we ook echt aan de slag. En dat is een belangrijk, hoopgevend en mooi vooruitzicht!”