Profiel bestuurslid financieel beleid (penningmeester)

Geld van onze leden moet uiteraard zorgvuldig worden besteed. Als penningmeester ben jij verantwoordelijk voor het financiële beleid en het financiële beheer en kun je alle uitgaven verantwoorden aan de provinciale ledenvergadering. Met jouw financiële inzicht en een kloppende meerjarenbegroting lever je een belangrijke bijdrage aan het succes van de provinciale verkiezingscampagnes en onze beweging.

Taken bestuurslid financieel beleid (penningmeester)

 • Beheer van de financiën van de afdeling: inkomsten, uitgaven, reserveringen, vorderingen, schulden;
 • Jaarlijks verantwoording afleggen over de financiën aan de kascommissie en aan de ledenvergadering;
 • Begroting voor het komende jaar opstellen en voorleggen aan de provinciale ledenvergadering;
 • Afdelingsbijdrage voor lopend jaar aanvragen en financieel jaarverslag indienen bij het Landelijk Bureau;
 • Kennis van financiële regelingen van GroenLinks: bijdrageregeling, vermogenstoets, afdelingsfonds;
 • Zorgen dat er voldoende geld opzij wordt gezet voor de volgende provinciale verkiezingscampagne;
 • Zorgvuldig bewaren van financiële stukken zoals bankoverzichten, facturen, declaraties en bonnen;
 • Contact houden met penningmeesters van lokale afdelingen, eventueel binnen een werkgroep.

Van ieder bestuurslid vragen we dat die

 • Betrouwbaar en integer is;
 • Tijd, energie en enthousiasme heeft voor het versterken en verbreden van de provinciale afdeling;
 • Meewerkt aan het werven en binden van vrijwilligers, sympathisanten en leden;
 • Verantwoordelijkheid draagt en de taken binnen de eigen portefeuille proactief vervult;
 • Actief meedenkt over het algemene beleid van de provinciale afdeling;
 • Gedreven is om nieuwe projecten te initiëren en te trekken;
 • Affiniteit heeft met GroenLinks en lid is of wil worden van de partij;
 • Twee dagdelen per week tijd heeft voor de eigen werkzaamheden, het bijwonen van de maandelijkse bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en GroenLinks-activiteiten, om zo het contact met lokale afdelingen, leden, provinciale statenfractie en gedeputeerde te onderhouden.

Bij ons vind je een enthousiast bestuur dat

 • Zich samen met jou wil inzetten voor een inclusieve partij die strijdt voor een groene en eerlijke provincie Utrecht waar alle bewoners zich thuis voelen;
 • Oog heeft voor elkaar en voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
 • Jouw unieke/ludieke persoonlijkheid waardeert.

Bijzondere taken van een provinciaal bestuur zijn

 • het stimuleren van deelname aan verkiezingen van afdelingen binnen de provincie;
 • het stimuleren van samenwerking tussen afdelingen;
 • het zo nodig op verzoek ondersteunen van afdelingen;
 • het bemiddelen bij geschillen binnen een afdeling of tussen afdelingen.

Voldoet een afdeling niet aan haar taak, dan kan het provinciaal bestuur het bestuur van die afdeling tijdelijk overnemen. Is de taakverwaarlozing structureel, dan kan het provinciaal bestuur, na overleg met de betrokken leden, besluiten de afdeling op te heffen.

Procedure

Kandidaten worden gevraagd motivatie en geschiktheid in relatie tot deze functie toe te lichten met een korte brief en cv. Reacties kunnen tot en met 1 april 2022 gestuurd worden naar bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl.

Reacties worden vertrouwelijk behandeld. Na een gesprek met (een deel van) het bestuur vernemen kandidaten of zij kunnen rekenen op een aanbeveling, desgewenst kunnen zij zich terugtrekken. Op de ledenvergadering krijgen alle kandidaten de gelegenheid zich voor te stellen, waarna de leden beslissen via schriftelijke stemming.

Wil je meer informatie over deze functie of de procedure? Neem dan contact op met de voorzitter,

Melody Deldjou Fard (voorzitter@groenlinksprovincieutrecht.nl).