Co-fractievoorzitter Marjolein van Elteren: “We zijn blij met de stevige ambitie die neergezet wordt. Het is belangrijk dat er meer bos komt voor zowel de biodiversiteit als klimaatbestendige natuur. Met dit strategisch bosbeleid gaat de provincie daarmee voortvarend aan de slag!”

Strategisch bosbeleid

GroenLinks is blij met de plannen die er liggen voor de versterking en bescherming van bestaande bossen en voor de realisatie van nieuw bos. Niet alleen in het landelijk gebied, maar ook in en rondom steden en dorpen. Ook is GroenLinks blij dat agroforestry, waaronder voedselbossen, een plek hebben gekregen in de strategie. De inzet is om deze vorm van duurzame landbouw te ondersteunen en belemmeringen weg te nemen.

GroenLinks heeft wel extra aandacht gevraagd voor voedselbossen op particulier initiatief. Agrarische bedrijven hebben hier veelal grond voor beschikbaar, maar voor particuliere initiatieven is het vaak lastig om geschikte grond te vinden. De provincie kan daarin ondersteunen via bijvoorbeeld het grondbeleid, dat wordt nu onderzocht. Ook heeft GroenLinks aandacht gevraagd voor het aanplanten van inheemse boomsoorten, die zijn namelijk goed voor de biodiversiteit en beter bestand tegen ziekten en de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij gaat het tekorten aan inheems plantmateriaal tegen.

Ruimte voor wild bos

Tijdens de coronacrisis nam de recreatiebehoefte in de Utrechtse natuur toe. Dit had tot gevolg dat ook de belasting van natuurgebieden toenam. Dat gaat uiteindelijk ten koste van de biodiversiteit. Om in de recreatiebehoefte te kunnen voorzien, zonder dat gebieden overbelast raken, werkt de provincie aan het programma ‘Groen Groeit Mee’ om in samenhang met de bevolkingsgroei meer recreatief groen te realiseren.

Het is echter ook belangrijk om gebieden te hebben die meer met rust gelaten worden. Zodat de natuur zich daar kan ontwikkelen zonder verstoring door mensen, zowel in bestaande bosgebieden als bij het laten ontstaan van nieuwe bossen. Daarom heeft GroenLinks een breed gesteunde motie ingediend die vraagt om samen met terreinbeherende organisaties op zoek te gaan naar plekken waar we de natuur haar gang kunnen laten gaan en waar planten en dieren dus met rust worden gelaten. Het gaat dan om verwildering van de natuur, ook wel ‘rewilding’ genoemd. De motie werd aangenomen.

Rivier- en beekbegeleidend bos

Verder werd er extra aandacht gevraagd voor Rivier- en beekbegeleidend bos. Deze natte en vochtige bostypen hebben grote biodiversiteitswaarde en dragen bij aan klimaatmitigatie en klimaatadaptie. Uit een onderzoek van het Utrechts Landschap blijkt dat hiervoor kansen liggen in het Kromme Rijn- en Veenweidegebied. Een mede door GroenLinks ingediende motie om dit soort bossen te realiseren werd met brede steun aangenomen.

Marjolein van Elteren: “Het Strategisch bosbeleid is een ambitieus stuk en daar is GroenLinks blij mee. Met de aangenomen moties is dat nog verder aangescherpt. Tegelijkertijd zijn er nog grote uitdagingen om het te realiseren, zoals grondverwerving, de realisatie zelf en de bijbehorende financiering. GroenLinks volgt het dan ook op de voet, en als er meer maatregelen en of middelen nodig zijn, dan gaan we ons daar voor inzetten!”