De Provinciale Statenfractie van GroenLinks vindt het veldtoezicht op de Utrechtse Heuvelrug onverminderd van belang. De Statenfractie had vernomen dat het project Intensivering Veldtoezicht op de Utrechtse Heuvelrug sinds 1 april 2006 gestopt zou zijn, omdat geen van de bij het project betrokken partijen de werkgeversrol op zich neemt. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2006, op 15 mei 2006, heeft de fractie dan ook een motie ingediend waarin Gedeputeerde Staten wordt verzocht dit probleem samen met betrokken partijen op te lossen. De motie van GroenLinks kreeg brede steun.

In het project wordt toegezien op handhaving van de regels ter voorkoming van overlast in de waardevolle natuur- en recreatiegebieden. Het project, dat in 2003 is gestart, voorziet in een duidelijke behoefte bij terreinbeheerders en particuliere terreineigenaren. Ook recreanten oordelen positief over de aanpak van veroorzakers van overlast.

De Statenfractie van GroenLinks is verbaasd dat het project Intensivering Veldtoezicht voortijdig gestopt is omdat er onenigheid is over het werkgeverschap. Provinciale Staten hebben immers op 7 november 2005 tijdens de begrotingsbehandeling Gedeputeerde Staten verzocht zich in te zetten voor de voortzetting van het project, ook ná 1 april 2006. De Staten hebben GS toen ook verzocht hier zo spoedig mogelijk over in overleg te treden met betrokken partijen en de resultaten hiervan te betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota. Ook eventuele conclusies en aanbevelingen ten aanzien van verbreding van het project naar een ruimer gebied van de provincie zou hierbij kunnen worden betrokken.

Op verzoek van de Staten moeten GS zo spoedig de (werkgevers)problematiek tot een oplossing brengen. Op korte termijn moeten verdere afspraken met de betrokken gemeenten en andere partners over de continuering en financiering worden gemaakt. Ook moeten GS met
voorstellen komen over de structurele inbedding en financiering van het veldtoezicht en deze met de Staten bespreken.