Het is hoog tijd voor een heldere strategische visie op het provinciaal natuurbeleid, zo stelt de Statenfractie van GroenLinks. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota op 15 mei 2006 diende de fractie een motie met deze strekking in. De motie werd gesteund door PvdA en VVD en behaalde hiermee een meerderheid.

De komende jaren zijn voor de Utrechtse natuur grote bestuurlijke en financiële inspanningen noodzakelijk zijn. Het Beleidsplan Natuur en Landschap dateert alweer van 1992 en sinds die tijd zijn er veel nieuwe ontwikkelingen. Daarom is er behoefte aan een kernachtig visiedocument met beleidsgerichte conclusies en aanbevelingen. Gedeputeerde Lokker zegde toe hiermee aan de slag te gaan en zal een notitie opstellen toe die naast de ecologische doelstellingen ook de sociale en economische doelen zal beschrijven.

Sindsdien 1992 heeft de provincie twee Streekplannen vastgesteld en heeft het natuurbeleid op rijks- en provinciaal niveau (en ook op Europees niveau) tal van ingrijpende ontwikkelingen doorgemaakt, zoals de nadere vaststelling van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de opkomst van agrarisch en particulier natuurbeheer, de leefgebiedenbenadering, de afweging van natuur binnen de ontwikkelingsplanologie (het project Hart van de Heuvelrug) en de komst van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).

De Statenfractie GroenLinks is verheugd met de aangenomen motie en ziet uit naar bespreking in de Staten.