Statenlid Jeroen Bart: “GroenLinks is blij dat er een ambitieus concept bod ligt vanuit de verschillende regio’s, waarmee naar een definitief bod toegewerkt kan worden! Het vormt ook een belangrijke stap in de uitwerking van ons coalitieakkoord. Belangrijk daarbij is wel dat de opbrengsten zoveel mogelijk bij inwoners terecht komen, en in het bijzonder ook bij inwoners die minder geld te besteden hebben. Van de lokale opwekking van energie moet iedereen volop mee kunnen profiteren!”

Bod onder voorwaarden

Het concept bod van 2,5 TWh is verdeeld over de regio’s U16 (1,8 TWh), Amersfoort (0,5 TWh) en Foodvalley (0,2 TWh). Deze boden bevatten wel een aantal aanvullende voorwaarden. Zo moet het Rijk het bijvoorbeeld aantrekkelijker maken om zonnepanelen op daken te plaatsen en bij nieuwbouw gemeenten de mogelijkheid geven om volledige benutting van nieuwe daken met zonnepanelen te eisen. En bij de opwekking van energie rond infrastructuur moet het Rijk een actievere rol nemen.

Iedereen doet mee

GroenLinks heeft in het debat extra aandacht gevraagd voor het zoveel mogelijk mensen mee laten profiteren van de opbrengsten van zon en wind. Nu is het vaak mogelijk om deel te nemen aan een zon of windproject of dat er een gebiedsfonds wordt opgezet waarin in algemene voorzieningen zoals een buurthuis geïnvesteerd kan worden. Inwoners die weinig te besteden hebben, kunnen veelal echter niet deelnemen aan zo’n project, en dan is alleen een gebiedsfonds erg beperkt. De provincie gaat dan ook onderzoeken hoe iedereen deel kan nemen en mee kan profiteren van de energietransitie.

Meer dan alleen zon en wind 

Met de Regionale Energiestrategieën worden de regio’s door het Rijk gevraagd een bod te doen voor 2030 voor zon en wind op land. De energietransitie is echter breder dan dat. Voor de opgave wordt daarnaast ingezet op innovatie, maximale benutting van zon op de daken en landelijk ook op wind op zee. Daarnaast zal ook de manier waarop we onze huizen verwarmen moeten veranderen, hiervoor wordt een apart traject doorlopen waarbij het vooral gaat om energiebesparing en het duurzaam en dus aardgasloos verwarmen van de woning. Dan wordt onder meer gekeken naar isolatie, aardwarmte, warmtepompen en warmtenetten.

Kernenergie in de energiemix

In Provinciale Staten is bij het vaststellen van de Regionale Energiestrategieën één motie aangenomen en die vraagt om bij gemeenten te inventariseren of en zo ja, onder welke voorwaarden, er belangstelling is om kernenergie onderdeel te maken van de lange termijnenergiemix en hierover terug te koppelen aan Provinciale Staten voor de vaststelling van het definitieve bod in de RES 1.0. GroenLinks heeft tegen deze motie gestemd.

Jeroen Bart: “We zijn tegen de opwekking van kernenergie. De opwek van kernenergie is veel duurder dan opwek met zon en wind. Daarbij bestaat er nog altijd het risico op een kernramp met onoverzienbare gevolgen, en is er ook nog altijd geen toekomstbestendige oplossing voor het opslaan van het afval. Kernenergie in Utrecht? Nee bedankt!”