Statenlid Marjolein van Elteren: “Met deze strategie wordt de koers uitgezet om bodemdaling flink te remmen. Daaruit blijkt ook dat alleen technische maatregelen niet voldoende zijn, en dat er ook echt systeemverandering nodig is en we dus niet door kunnen blijven modderen. GroenLinks is daar blij mee!”

Bodemdaling met 50% remmen

De bodem in het veenweidegebied daalt. Lage grondwaterstanden die nodig zijn voor de landbouw, zorgen ervoor dat dit sneller gaat, omdat het veen droog komt te staan en oxideert. Hierbij komt CO2 vrij en dit draagt bij aan klimaatverandering. Daarnaast zorgt het ook voor schade aan huizen en infrastructuur. Daarom is het belangrijk dat bodemdaling geremd wordt. Het provinciale doel is om in 2030 de bodemdaling met gemiddeld 50% geremd te hebben.

Inzet op natuurontwikkeling

GroenLinks heeft bij de behandeling van de Regionale Veenweidestrategie benadrukt om niet alleen te kijken naar wat we kunnen doen om bodemdaling te remmen, maar ook te kijken of we tegelijkertijd andere provinciale doelen kunnen dienen. Bijvoorbeeld door een gebied om te vormen tot natuur, zodat het natter gemaakt kan worden en daarmee de bodemdaling tegengegaan wordt.

Het is daarbij belangrijk dat er toekomstbestendige maatregelen worden genomen. Het zou zonde zijn als er voor miljoenen geïnvesteerd wordt in onderwaterdrainage, zodat een agrariër z’n bedrijfsvoering voort kan zetten, wanneer diezelfde grond een paar jaar later omgezet moet worden naar natuur voor bijvoorbeeld de aanpak van de stikstofcrisis. Voorkomen moet worden dat dure investeringen voor niets gedaan worden. De gedeputeerde zegde toe plannen goed af te wegen en daarmee desinvesteringen te voorkomen.

Regionale Veenweide Strategie

Wat nog onduidelijk is, is in hoeverre de nu voorgestelde maatregelen voldoende zullen zijn om het doel van gemiddeld 50% minder bodemdaling te behalen en hoeveel CO2-uitstoot we daarmee besparen. Daarvoor zijn we in afwachting van landelijke rekenregels waarmee onder meer de huidige broeikasuitstoot en de uitstoot na het nemen van maatregelen bepaald kan worden. De hoogte van de bijdrage van het Rijk is ook nog een onzekere factor.

Marjolein van Elteren: “We houden de vinger dan ook aan de pols, zodat er extra of andere maatregelen genomen kunnen worden als dat nodig is. Het is ook een adaptieve strategie, waar tussentijdse aanpassingen een belangrijk onderdeel van zijn. We kunnen echter niet langer wachten en GroenLinks is dan ook blij dat de provincie vast van start gaat!”