Statenlid Marjolein van Elteren: “De stikstofcrisis stelt ons voor een grote uitdaging. Om kwetsbare natuurgebieden te beschermen moet er minder stikstof uitgestoten worden. GroenLinks vindt het belangrijk dat er daarvoor gekeken wordt naar alle mogelijkheden die de provincie heeft. En dus ook naar een mogelijke snelheidsverlaging op provinciale wegen!”

Reductie uitstoot stikstof

Om de meest kwetsbare natuurgebieden te beschermen en de biodiversiteit te herstellen, is het nodig dat er minder stikstof uitgestoten wordt. Dit betekent een bijdrage vanuit verschillende sectoren, zoals de landbouw, het verkeer en de industrie. Een deel van de maatregelen wordt op landelijk niveau genomen, zoals de snelheidsverlaging op Rijkswegen. De provincie is echter verantwoordelijk voor maatregelen die op provinciaal niveau genomen kunnen worden, zoals een snelheidsverlaging op provinciale wegen.

Om te onderzoeken wat het effect kan zijn van een snelheidsverlaging op (delen van) provinciale wegen op de uitstoot van stikstof en het herstel van Natura 2000-gebieden, diende GroenLinks samen met PvdA, ChristenUnie, CDA, Partij voor de Dieren en 50PLUS een motie in. Dit zou niet alleen goed kunnen zijn voor de natuur, maar ook voor de verkeersveiligheid, doorstroming en gezondheid. De motie werd aangenomen.

Breder kijken

Verder is er een motie van GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie aangenomen om bij de stikstofaanpak niet alleen te kijken naar de effecten op de natuur, maar ook naar het zoeken van combinaties met andere provinciale doelen, zoals de uitbreiding van natuur, de aanpak van klimaatverandering, het komen tot gezondere lucht, het tegengaan van bodemdaling en het schoner maken van het water.

Ook vraagt de motie om nog eens goed te kijken naar de adviezen van de commissie Remkes en welke delen we daarvan provinciaal op kunnen pakken. Daarnaast vraagt de motie om per natuurgebied een duidelijk tijdspad te maken van hoe de doelen behaald kunnen worden. Als laatste vraagt de motie om te kiezen voor kosteneffectieve maatregelen en bij het Rijk stevig te lobbyen voor het nemen van voldoende landelijke maatregelen.