Co-fractievoorzitter Jeroen Bart: “De provincie houdt koers door in te zetten op een groene en gezonde provincie. GroenLinks is blij met de plannen zoals deze zijn opgenomen in de Kadernota. We hebben deze dan ook met volle overtuiging gesteund!”

Schaalsprong 2040

De komende jaren worden de opgaven op het gebied van volkshuisvesting, natuur en de grote transities in de landbouw, energievoorziening en circulaire economie alleen maar groter. Daarvoor is een zogeheten schaalsprong nodig richting 2040. Dat betekent onder meer de bouw van fors meer woningen, tot 2040 gemiddeld 8.000 woningen per jaar, meer natuur- en recreatiegebieden, meer schone energieopwekking, remming van bodemdaling en een betere bereikbaarheid met zowel openbaar vervoer als de fiets.

Deze schaalsprong vraagt grote investeringen van zowel Rijk als provincie. GroenLinks spreekt echter liever van een kwaliteitssprong, waarin we het leven in de provincie Utrecht gezonder, prettiger en duurzamer maken. In de Kadernota wordt in ieder geval 4 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor een investeringsproject met de naam ‘Gezonde verstedelijking Metropoolregio Utrecht’ en daarnaast jaarlijks 3,8 miljoen euro voor versnelling van de woningbouw tot 2026. Ook wordt er ca. 50 miljoen gereserveerd voor investeringen in nieuwe bossen, duurzamere landbouw en meer natuur- en recreatiegebieden.

Voor realisatie van natuur moet er een tandje bij

GroenLinks wil dat er voor de realisatie van huidige plannen voor nieuwe natuur een tandje bij gaat. De aanleg hiervan loopt namelijk flink achter op schema. Het college van Gedeputeerde Staten is dat gelukkig eens met GroenLinks en wil daarvoor met extra maatregelen te komen zodat de realisatie weer op schema komt te liggen.

Tijdens de Statenvergadering deed GroenLinks het voorstel om te onderzoeken of de provincie op gronden die beschikbaar moeten komen voor de realisatie van natuur een zogeheten ‘voorkeursrecht’ kan vestigen. Daarmee moet de eigenaar van de grond bij verkoop deze eerst aan de provincie aanbieden. De provincie kan dan de afweging maken of de grond nodig is en zo ja, de grond overkopen van de eigenaar. De gedeputeerde zegde toe dit te onderzoeken en mee te nemen in het opstellen van het nieuwe grondbeleid.

Code rood voor het klimaat, plattelandscoaches en gratis OV

Verder werden er een aantal mede door GroenLinks ingediende moties aangenomen. Zoals ‘Code rood voor het klimaat’ waarin de urgentie voor de aanpak van de klimaatcrisis werd uitgesproken en het college werd opgedragen in alle plannen aandacht te hebben voor CO2-reductie. Een andere aangenomen motie stelde voor om de pilot voor provinciale plattelandcoaches permanent te maken. Met deze coaches ondersteunt de provincie agrariërs om hun bedrijf te verduurzamen. Ook werd er een motie aangenomen die vroeg om bij het Rijk te blijven pleiten voor voldoende middelen voor het openbaar vervoer. Zonder die middelen dreigt 20-30% van de ritten te verdwijnen.

GroenLinks steunde verder de motie om bij de proef voor gratis OV die later dit jaar van start gaat, niet alleen beschikbaar te maken voor ouderen die op bijstandsniveau verdienen, maar dit te verbreden naar 120% van de bijstandsnorm. Verder steunde we ook een motie die vroeg te onderzoeken of het mogelijk is om voor kinderen tot 12 jaar gratis openbaar vervoer aan te bieden. Jong geleerd is immers oud gegaan en het verlaagt de drempel voor ouders om het openbaar vervoer te gebruiken.

Co-fractievoorzitter Marjolein van Elteren: “De Kadernota biedt het uitgangspunt voor de begroting van 2023 die later dit jaar naar Provinciale Staten komt. We kijken uit naar de uitwerking!”