Verbeelding van de gekozen Westvariant
Verbeelding van de gekozen Westvariant

Provinciale Staten hakken knoop door over spoorkruising Maarsbergen

Op 13 maart hebben de Provinciale Staten van Utrecht een besluit genomen over de spoorkruising bij Maarsbergen. Na jarenlange discussie is er eindelijk duidelijkheid. De Staten hebben in lijn met het advies van de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug gekozen voor de Westvariant. In een motie is gevraagd om bij de verdere uitwerking omwonenden goed te betrekken en de overlast te minimaliseren.

Ongelijkvloerse kruising

Op het spoor tussen Arnhem en Utrecht gaan meer treinen rijden. Om te voorkomen dat dit tot onveilige situaties en lange wachttijden bij de spoorwegovergangen zou leiden, worden de huidige spoorwegovergangen vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. Dit geldt ook voor de spoorwegovergang van de provinciale weg N226 bij Maarsbergen. Vanwege de ligging dichtbij de dorpskern heeft de precieze keuze voor de locatie van de tunnel grote gevolgen. Er is dan ook jaren gediscussieerd over de precieze oplossing.

Verschillende varianten

Oorspronkelijk was het plan van bewoners en provincie om de spoortunnel te leggen op de plek van de huidige provinciale weg en deze door te trekken in een tunnelbak tot voor de kerk van Maarsbergen. Deze zogenaamde ‘Dorpsvariant’ bleek uiteindelijk op veel weerstand te stuiten, zowel in de gemeenteraad als bij veel inwoners, omdat hierdoor een grote open tunnelbak dwars door het dorpshart zou komen te lopen. In de nu gekozen Westvariant ligt de tunnel meer naar het westen, waardoor de hoeveelheid verkeer door het dorpshart enorm wordt verminderd.

Het zag er lang naar uit dat het besluit al in juli 2016 zou worden genomen, maar Gedeputeerde Staten besloten toen om kort voor de Statenvergadering het voorstel terug te trekken. Er waren teveel vragen en onduidelijkheden gerezen over de kosten van de verschillende varianten voor het tunneltracé en zowel de gemeenteraad als Provinciale Staten hadden aangegeven graag meer inzicht te willen hebben in een nieuwe variant, de zogenaamde Bos-Beek variant.

Afgelopen half jaar heeft er nader onderzoek plaatsgevonden waardoor er beter inzicht is gekomen in de kosten en ook de Bos-Beek variant goed is onderzocht. Deze heeft als voordeel dat de tunnel na de spoorkruising langer doorloopt en minder overlast geeft bij woningen aan de Engweg aan de westkant van het dorp. Daar staat tegenover dat deze variant heel veel duurder is dan het alternatief, de Westvariant. Ook zijn er andere groepen bewoners die juist bij deze variant overlast ondervinden en ook de impact op de natuur is wat groter.

Keuze voor de Westvariant

Alles afwegende hebben Provinciale Staten het voorstel van Gedeputeerde Staten overgenomen, in lijn met het advies van de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug.  

Statenlid Huib van Essen: “Het was een enorm dilemma omdat iedere variant grote gevolgen heeft voor de directe woonomgeving van een groep inwoners van Maarsbergen. Omdat dit vooral een lokale afweging is, hebben we het advies van de gemeenteraad zwaar laten meewegen.”

Inwoners betrekken en nadelige effecten zoveel mogelijk beperken

De Staten hebben in een motie aandacht gevraagd om de nadelige effecten op de woningen dicht bij het uiteindelijk gekozen tracé zoveel mogelijk te beperken. Het college is daarin gevraagd om omwonenden te betrekken bij de verdere uitwerking, veel aandacht te besteden aan een goede inpassing en waar nodig hiervoor extra geld beschikbaar te stellen. Ook het verplaatsen van één of twee tankstations, een langgekoesterde wens van veel inwoners van Maarsbergen, kan hierin mogelijk worden meegenomen.