BEOOGDE FRACTIE

• De fractie kenmerkt zich door diversiteit in het breedste zin van het woord. Niet alleen door een evenwichtig verhouding tussen mannen en vrouwen, maatschappelijke achtergrond, culturele achtergrond, leeftijd, opleiding en woonplek; maar ook door uiteenlopende visies en levenservaring te combineren.

• De fractie kent een spreiding van kennis/netwerken op verschillende voor provinciaal beleid relevante terreinen en heeft mensen met leidinggevende en coördinerende kwaliteiten in haar midden.

• De fractie brengt standpunten en resultaten op een aansprekende manier naar buiten.

• Een substantieel deel van de fractie is of was eerder al actief binnen GroenLinks.

WIJ VRAGEN VAN JE

• Een brede maatschappelijke en politieke belangstelling;

• Dat je bij voorkeur beschikt over een netwerk dat relevant kan zijn voor provinciale politiek;

• Dat je goed kunt luisteren en dat je in staat bent redeneringen van anderen te analyseren en daarop in te spelen;

• Dat je snel in onderwerpen kunt inwerken;

• Dat je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en in staat bent om een betoog neer te zetten;

• Dat je kennis hebt van gebruikelijke procedures binnen vertegenwoordigende organen en inzicht in duale verhoudingen, of in staat zijn om dit op korte termijn te verwerven;

• Dat je actief naar buiten treedt, je gezicht laat zien in de provincie en persoonlijk kennisneemt van de provinciale vraagstukken;

• Dat je kunt samenwerken, ook onder moeilijke omstandigheden, maar ook zelfstandig kunt werken;

• Bekendheid met de provinciale politiek strekt tot aanbeveling;

• Dat je afspraken nakomt en zorgvuldig bent in de omgang met maatschappelijke organisaties, burgers en mede-Statenleden;

• Dat je gemiddeld per week 15 tot 25 uur beschikbaar hebt voor de provinciale politiek en enige flexibiliteit hebt in je agenda;

• Dat je affiniteit hebt met het provinciale beleidsniveau waarop debatten soms op vrij hoog abstractieniveau staan;

• Dat je de beginselen en uitgangspunten onderschrijft, zoals vastgelegd in de statuten van de Vereniging GroenLinks;

• Dat je het vastgestelde verkiezingsprogramma van GroenLinks afdeling Provincie Utrecht onderschrijft;

• Dat je bereid en in de gelegenheid bent een actieve bijdrage te leveren aan de verkiezingscampagne in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 2023;

• Dat je bereid bent om verantwoording af te leggen over je werkzaamheden als Statenlid aan de provinciale leden(vergadering), zowel in geschreven/elektronische vorm als via discussie.

KANDIDAAT-LIJSTTREKKER / BEOOGD FRACTIEVOORZITTER

• Voldoet aan het profiel van GroenLinks kandidaat-Statenleden;

• Is als eerstaangewezen politiek verantwoordelijk om verantwoording af te leggen over werkzaamheden van de GroenLinks-fractie;

• Heeft ofwel via haar/zijn werk, ofwel via eerdere politieke functies ervaring met leidinggeven;

• Kan de strategie over langere termijn uitstippelen en doelen formuleren;

• Kan mensen stimuleren en coördineren, overziet processen en kan daarin bijsturen;

• Kan snel nieuwe netwerken creëren en politieke samenwerking tot stand bren- gen;

• Kan als fractiewoordvoerder optreden in het politieke debat, in en buiten de Provinciale Staten;

• Kan zowel politiek handelen in coalitieverband als in een oppositierol in de Provinciale Staten;

• Heeft 5 uur per week extra beschikbaar t.o.v. een Statenlid