Niet bouwen in de natuur en geen uitbreiding voor megastallen

GroenLinks zet in op bescherming van de natuur en de ruimtelijke kwaliteit. Bij de behandeling van de bijstelling van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) deed GroenLinks daartoe dan ook een aantal voorstellen.

Statenlid Erna Kotkamp: “Met de bijstelling van de structuurvisie en verordening zijn deze weer actueel. Op een aantal punten heeft GroenLinks echter verbetervoorstellen gedaan. Zo is uitbreiding van bouwmogelijkheden in Bosch en Duin bij Zeist en de Willem Arntz Hoeve bij Den Dolder voorlopig voorkomen.”

Uitbreidingen van rode contour bij Zeist en Den Dolder voorkomen

GroenLinks heeft succesvol het gebied beschermd rondom Bosch en Duin bij Zeist. Er mag alleen gebouwd worden in de door de provincie vastgelegde 'rode contour' en het voorstel was om de omgeving van Bosch en Duin hierbinnen te trekken. Met een amendement van GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie is daar een stokje voor gestoken, waarmee het groene karakter van dit gebied beter behouden blijft.

Ook op het terrein van de Willem Arntzs Hoeve zijn bouwplannen. GroenLinks, D66 en PvdA vonden dat ook hier de natuur beschermd moest worden en waren tegen het voorstel om ook hier de rode contour uit te breiden. Echter, er bestaan al afspraken met de gemeente Zeist voor uitbreiding op het terrein en GroenLinks vindt dat deze gehonoreerd moeten worden. Maar niet met een ruimtelijke carte blanche waar het hele gebied bij voorbaat bebouwd mag worden. De gemeente zal nu eerst een voorstel moeten doen en op basis daarvan zal bekeken worden hoe de rode contour uitgebreid kan worden.

Statenlid Erna Kotkamp: “De uitbreiding van de rode contour is op deze en andere locaties zorgvuldig afgewogen. Dit blijft moeilijk door de met name toenemende vraag naar woningen. Binnen de huidige rode contour zijn echter vaak nog voldoende mogelijkheden om te bouwen. Daarnaast hechten we veel waarde aan natuur en de kwaliteit het landschap, daar moeten we dan ook zorgvuldig mee omgaan.”

Kwaliteitsverbetering aan de kernranden

De provincie staat onder voorwaarden wel toe dat gemeenten bouwen aan de rand van de stads- en dorpskernen buiten de rode contour. GroenLinks vindt dat dit alleen moet kunnen als deze ontwikkelingen de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en wanneer deze kleinschalig zijn. Gemeenten moeten dit goed onderbouwen. Om de kleinschaligheid en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit beter te borgen diende GroenLinks een amendement in. Helaas werd dit amendement verworpen.

Aandacht voor natuur bij zonneweides

Zonneweides, die in de nieuwe visie van de provincie mogelijk worden in het landschap, zijn belangrijk om snel over te kunnen schakelen op schone, gezonde en duurzame energie. Tegelijkertijd mag de opwekking van duurzame energie geen schade toebrengen aan de natuur. Om dit zeker te stellen wilde GroenLinks goed omschreven hebben wat de natuurwaarden zijn, zoals dat is gedaan in de nieuwe wet natuurbescherming. Ondanks dat de gedeputeerde deze definitie kon waarderen kreeg dit amendement onvoldoende steun. 

GroenLinks tegen megastallen

Verder is de bouw van toekomstige megastallen voorkomen doordat de uitbreidingsmogelijkheden van intensieve veehouderijen zijn beperkt tot 1,5 hectare bouwblok. Helaas koos een meerderheid van Provinciale Staten ervoor om voor Renswoude en Woudenberg, het voormalige ‘Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG)’, een uitzondering te maken en de huidige rechten in dit gebied om tot 2,5 hectare bouwblok uit te breiden te behouden. Gelukkig wel met behoud van de voorwaarden dat dit alleen mogelijk is als dit een verbetering is voor dierenwelzijn, milieubelasting, gezondheid en er sprake is van een goede landschappelijke inpassing.