Minister Schultz walst door ten koste van natuur en gezondheid Utrechters

Vandaag heeft minister Schultz van Haegen bekend gemaakt dat zij een tracé-besluit heeft genomen voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. De GroenLinks-fractie in Provinciale Staten van Utrecht is teleurgesteld dat de minister hiermee kiest voor meer asfalt en de vernietiging van kostbare natuur en tegen de gezondheid van de inwoners van Utrecht. De minister zet haar eerdere plan door, ondanks de vele kritische zienswijzen van gemeenten, provincie en vele duizenden omwonenden. De Statenfractie heeft haar hoop nu gevestigd op de Kamerverkiezingen van maart 2017 en hoopt dat de heilloze plannen in de kabinetsformatie alsnog van tafel gaan.

De voorgenomen verbreding van de A27 bij Utrecht houdt de gemoederen al jaren bezig. En terecht want het plan om de weg uit te breiden naar maar liefst 14 rijstroken betekent een grote aanslag op het bos in het landgoed Amelisweerd. Ook zorgt de verbreding op termijn voor meer verkeer, meer vervuiling en een slechtere gezondheid voor inwoners van Utrecht.

Statenlid Huib van Essen: “Ik vind het onbegrijpelijk dat de minister gewoon door walst. De vele kritische zienswijzen van de provincie, gemeenten Utrecht en Bunnik worden hiermee genegeerd.“

De verbreding is vooral nodig om een maximumsnelheid van 100 km/u te kunnen handhaven. Bij een lagere maximumsnelheid kan de door de minister gewenste capaciteitsverhoging binnen de bak worden gerealiseerd.

Veel kritische zienswijzen en adviezen planbureaus

Op 6 juni van dit jaar gaf de Provinciale Staten van Utrecht een duidelijk signaal af over de verbreding van de A27. Een motie van GroenLinks die met ruime meerderheid werd aangenomen, riep de minister op tot herbezinning op het plan. De motie verwees onder meer naar diverse adviezen en doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving. In de ‘second opinion’ op de kosten-batenanalyse concludeert het CPB dat het project met de huidige verkeersgroei niet rendabel is en wordt aanbevolen om een variant binnen de bestaande bak bij Amelisweerd in een kostenbatenanalyse te onderzoeken. Ook concludeert het CPB dat het economisch gezien verstandiger is om het project uit te stellen. Eind 2015 hebben de planbureaus nog nieuwe groeiscenario’s voor het wegverkeer uitgebracht met een veel lagere verkeersgroei dan waar in het ontwerp Tracébesluit mee is gerekend.

Hoop gevestigd op Kamerverkiezingen

Van Essen: “Het heeft er alle schijn van dat de minister al deze adviezen en nieuwe inzichten van haar eigen planbureaus heeft genegeerd. Natuurlijk zullen we zodra de stukken openbaar worden heel kritisch kijken of de verschillende zienswijzen voldoende zijn meegenomen in het definitieve tracé-besluit. Dit besluit van de minister betekent dat alleen een nieuw kabinet met steun van een nieuwe Tweede Kamer dit kostbare plan, dat de boeken in kan gaan als een historische misser, nog kan terugdraaien. We vestigen onze hoop nu dus op de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar.”

Maximale natuurcompensatie

De GroenLinks Statenfractie kondigt ook aan kritisch te zullen kijken naar de voorgestelde compensatie van alle natuur die verloren gaat door de wegverbreding, de risico’s voor de bereikbaarheid van de regio gedurende de 8 dat de uitvoering duurt en de maatregelen om luchtkwaliteit en geluidshinder tegen te gaan.

Van Essen: “Als vertegenwoordigers van de inwoners van de provincie Utrecht zullen we alles in werk stellen om, als het plan toch door mocht gaan, te zorgen voor een maximaal pakket aan maatregelen om de schade aan natuur, luchtkwaliteit en geluidshinder te beperken en compenseren.”