Medicijnresten uit rioolwater zuiveren

Op 6 november is Statenbreed een motie ingediend en aangenomen om te onderzoeken of de rioolzuiveringsinstallaties in de provincie Utrecht uitgebreid kunnen worden met een extra ‘trap’ om medicijnresten uit het rioolwater te halen. Op dit moment worden deze medicijnresten niet of maar zeer beperkt uit het rioolwater gehaald en daardoor komen deze terecht in het oppervlakte- en grondwater en uiteindelijk het drinkwater.

Statenlid Erna Kotkamp: “Medicijnresten in het water vormen een risico voor zowel de natuur als de volksgezondheid. GroenLinks is dan ook blij dat met deze motie de eerste stappen worden gezet om deze resten voortaan uit het rioolwater te filteren.”

Medicijnresten in rioolwater

Mensen die medicijnen gebruiken plassen deze voor een deel weer uit waardoor deze resten terecht komen in het rioolwater. Dit rioolwater wordt vervolgens gezuiverd, maar niet op medicijnresten. Hierdoor komen deze resten terecht in het grond- en oppervlaktewater en vervolgens ook in het drinkwater. Hierdoor neemt de kans toe op het ontstaan van bacteriën die resistent zijn tegen deze medicijnen. Daarbij hebben de medicijnen in het water ook een negatief effect op planten en dieren die deze medicijnresten via het water binnen krijgen.

Zuiveren uit het rioolwater

Omdat medicijnresten op dit moment nog niet uit het water gefilterd worden, moet daar snel verandering in komen. Zo is er landelijk al een ‘Ketenaanpak Medicijnresten’ opgesteld. In deze aanpak wordt niet alleen gekeken naar maatregelen om het water te zuiveren, maar ook naar maatregelen bij de bron. Zo zouden medicijnresten in ziekenhuizen bijvoorbeeld uitgeplast kunnen worden in een plaszak zodat deze niet terecht komen in het riool.

Erna Kotkamp: “Het is een uitdaging om het probleem van medicijnresten in het water goed aan te pakken, maar het zuiveren van rioolwater op deze medicijnresten is een goede eerste stap. Om het probleem echt op te lossen moeten in de hele keten, van medicijnproductie tot gebruik en uiteindelijk zuivering, stappen ondernomen worden om de vervuiling van water met medicijnresten zoveel mogelijk te beperken.”