Klimaat wordt onderdeel van de Regio Deal Foodvalley

Vanuit het Rijk worden met regio’s deals gesloten om belangrijke opgaven samen met regio integraal op te pakken. Hierbij zit financiering vanuit het Rijk en ook de regio, waaronder de provincie. In de Regio Deal Foodvalley komen verschillende opgaven voor deze regio terug, het klimaat ontbreekt echter.

Statenlid Jeroen Bart: “In de Regio Deal komen opgaven als het terugdringen van de uitstoot van fijnstof, ammoniak en het bevorderen van circulaire landbouw terug. Het terugdringen van broeikasgassen echter niet. Dat mist GroenLinks en daarom hebben wij samen met D66 een motie ingediend om dit alsnog bij de uitvoering van de Regio deal te betrekken.”

Regio Deals

Een Regio Deal is een samenwerking tussen het Rijk en de regio om opgaven in de regio aan te pakken. Tot 2022 trekt het kabinet hier in totaal bijna 1 miljard euro voor uit. De regio’s zorgen vervolgens voor eenzelfde bedrag. De Regio Deals richten zich onder meer op verbetering van het woon-, leef- en vestigingsklimaat en duurzame verandering in de voedselproductie. Zo ook in het geval van de Regio Deal Foodvalley.

Drie sporen in Regio Deal Foodvalley

De Regio Deal Foodvalley bestaat uit drie verschillende sporen. Het eerste spoor gaat om het versnellen van de verduurzaming van de landbouw. Daarmee wil men tot maatregelen komen die onder meer de uitstoot van fijnstof en ammoniak terugdringen én die ook toewerken naar een circulaire landbouw. Het tweede spoor gaat over gezonder en duurzamer voedsel en het derde om ontwikkeling van kennis en innovatie op het gebied van voedsel.

Meer aandacht voor klimaat

In de Regio Deal is aandacht voor verduurzaming van de landbouw. Een aspect dat ontbreekt is de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Dankzij een motie GroenLinks en D66 wordt dit alsnog onderdeel van de uitvoering van de Regio Deal Foodvalley. De motie is met brede steun aangenomen, alleen Forum voor Democratie, PVV en SGP stemden tegen.

Jeroen Bart: “GroenLinks is heel blij met geld voor een transitie naar een duurzamere en circulaire landbouw, daar hoort echter ook minder uitstoot van broeikasgassen bij. Ik ben dan ook blij dat klimaat nu wel een plek gaat krijgen in de Regio Deal. Het zou raar zijn om één van de grootste opgaven, die ook in het klimaatakkoord nadrukkelijk genoemd staat, te laten liggen. We kijken uit naar de verdere uitwerking!”