Tijdens de Provinciale Ledenvergadering van 5 april, kijken we ook alvast vooruit naar de Statenverkiezingen van maart 2007. Ter voorbereiding op deze verkiezingen zullen een programma-, kandidaten- en campagnecommissie worden ingesteld. Belangrijke commissies en aan de Ledenvergadering worden voorstellen om tot deze commissies te komen, voorgelegd.

Kandidatencommissie

Instelling door: de ledenvergadering

Taak: actief opsporen van mogelijke kandidaat-Statenleden en kandidaat-gedeputeerden, registratie van kandidaten, selectie van kandidaten om tot een advies aan de ledenvergadering te komen, opstellen van het advies en verantwoording, toelichting van advies tijdens de ledenvergadering.
Tevens een rol bij de evaluaties van de toekomstige fractie als individuele leden van de evaluatiecommissie (idem indien er gedeputeerde komt).

Eindproduct: een advies aan de ledenvergadering over de lijsttrekker, en een advies aan de ledenvergadering over de andere plekken op de lijst, per plek.

Vereiste kennis en vaardigheden voor de gehele commissie: inzicht in takenpakket en werkwijze van de statenfractie, ervaring met kandidatenselectie,

Samenstelling: vijf leden, waarvan minstens vier met ervaring als gekozen volksvertegenwoordi-ger; minstens één lid van de huidige fractie niet zijnde reëel verkiesbare kandidaat voor de volgende fractie; minstens één lid van het provinciaal partijbestuur; minstens drie met een redelijke frequentie van het bezoeken van partijvergaderingen binnen de provincie (méér dan alleen die van de lokale afdeling); liefst één lid van de vorige kandidatencommissie.

Programmacommissie

Instelling door: de ledenvergadering

Taak: het in samenspraak met maatschappelijke organisaties en leden opstellen van een concept-verkiezingsprogramma, preadvisering over amendementen, verwerking van amendementen tot een verkiezingsprogramma, controle of eindversies (bijvoorbeeld verkorte internetversie) de juiste elementen bevatten.

Er wordt van uitgegaan dat bestuur en fractie komen met voorstellen voor een of meerdere formats voor het verkiezingsprogramma en dat voorleggen aan de ledenvergadering, en dat er een eindredacteur (wellicht per format) zal optreden om teksten bruikbaar te maken voor het format.

Eindproduct: een verkiezingsprogramma, eventueel in verschillende formats.

Samenstelling, kennis en vaardigheden: vier leden, waarvan minstens twee uit de oude fractie; alle vier tekstueel begaafd

Misschien is ter ondersteuning iemand nodig die helpt de discussie via de website te organiseren (technische ondersteuning).

Campagneteam

Instelling door: bestuur, gehoord de fractie

Taak: maken van een voortschrijdend te concretiseren programma van campagneactiviteiten, in overleg met fractie en bestuur en in nauw overleg met de penningmeester van het provinciaal partijbestuur. Draaiboeken en checklists maken voor alle activiteiten. Coördineren van vrijwilligers tijdens de campagneactiviteiten. Evalueren van activiteiten. Coördinatie van mediacontacten met kandidaten, in en buiten de campagneactiviteiten.

Eindproduct: succesvol campagnemateriaal en geslaagde campagne

Samenstelling, kennis en vaardigheden: vier mensen, waarvan minstens twee ervaring hebben met het voeren van campagne, en alle vier organisatorische talenten hebben, en minstens drie relevante netwerken (binnen GroenLinkse afdelingen van de provincie, binnen de mediawereld, bij maatschappelijke organisaties met wie het mogelijk is om campagne te voeren). De (beoogd) lijsttrekker zit in het team of onderhoudt er zeer nauw contact mee.