Het provinciaal bestuur wil over het in 2005 gevoerde beleid verantwoording afleggen en dit doet dit in het elk jaar op te stellen Jaarverslag. Het verslag over 2005 is nu klaar en zal tijdens de Provinciale Ledenvergadering van 5 april aanstaande worden besproken.

Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur was op 1 januari 2005 als volgt:

 • Rozalien van de Kletersteeg, voorzitter t/m april 2005.
 • Wim Loos, secretaris t/m november 2005.
 • Ad van Heuven, penningmeester (sinds november 2003, lid sinds juni 2003)
 • Miranda Boland, algemeen bestuurslid (sinds juni 2003).

  Gedurende het jaar zijn de volgende personen toegetreden tot het bestuur.

 • Michiel Odijk, voorzitter vanaf april 2005.
 • Michiel van de Sande, algemeen bestuurslid vanaf april 2005, secretaris vanaf november 2005.
 • Roel Dalhuisen, algemeen bestuurslid van april tot november 2005.
 • Simon Miske, algemeen bestuurslid vanaf april 2005.

  Ledenvergaderingen
  In 2005 zijn twee provinciale ledenvergaderingen georganiseerd: op 5 april te Driebergen-Rijsenburg (Antropia) en op 16 november te Utrecht (Partijbureau).
  De vergadering in Driebergen is vrij goed bezocht (25 aanwezigen), dit in tegenstelling tot de vergadering in Utrecht (15 aanwezigen). De laatste vergadering had te kampen met samenloop met de campagnevoorbereidingen in de afdelingen.

  Partijraad
  Vanuit de PLV waren per 1-1-2005 de volgende leden actief in de Partijraad: Bert van der Schalie, Ad van Heuven, Wim Loos en Aleid Groothoff. In de PLV van april zijn Roel Dalhuisen en Kees Witteman als reserveleden benoemd.
  In de PLV van november vond herverkiezing plaats. Bij deze verkiezing zijn vanuit de PLV nog maar 3 kandidaten benoemd, te weten: Bert van der Schalie, Ad van Heuven en Roel Dalhuisen. Wim Loos en Egbert Wever zijn benoemd als reservelid.

  Bestuursvergaderingen
  In 2005 heeft het provinciaal bestuur zeven maal vergaderd. Daarnaast is er tweemaal (in juni en november) met bestuur en fractie gezamenlijk vergaderd over de aanstaande provinciale statenverkiezingen in 2007.
  Ronald Vis heeft namens de fractie de bestuursvergaderingen bijgewoond.
  Daarnaast heeft Michiel van de Sande namens het bestuur de fractievergaderingen bijgewoond.

  Fractie-evaluatie
  In de periode januari-april 2005 heeft het bestuur, in samenwerking met Jaap Schravesande uit de vorige kandidatencommissie, het functioneren van de fractie geëvalueerd. Dit is gedaan door middel van individuele gesprekken met de fractieleden en de bestuursvertegenwoordiger in de fractievergaderingen. De evaluatie is afgerond met een gezamenlijke bijeenkomst onder leiding van Henk Branderhorst, waarin onderlinge werkafspraken zijn gemaakt naar aanleiding van de aanbevelingen uit de evaluatie.

  Nieuw werkplan
  Het bestuur heeft in oktober 2005 een nieuw werkplan vastgesteld, dat voornamelijk is gericht op de Provinciale Statenverkiezingen van 2007.

  Ondersteuning afdelingen
  De Bilt:
  In de zomermaanden kwam in de afdeling De Bilt een conflict tussen bestuur en kandidatencommissie naar boven, dat leidde tot het aftreden van de afdelingsvoorzitter. Het provinciaal bestuur heeft toen in samenwerking met de betrokkenen en een bemiddelaar van het Partijbureau een ALV georganiseerd om de problematiek te bespreken en te komen tot oplossingen. In deze vergadering is een nieuw afdelingsbestuur en een nieuwe kandidatencommissie geformeerd. Michiel Odijk heeft vanuit het provinciaal bestuur deelgenomen aan de kandidatencommissie. Uiteindelijk is het samenstellen van de lijst (combinatielijst met de PvdA) naar tevredenheid tot stand gebracht.
  Veenendaal:
  Simon Miske heeft vanuit het provinciaal bestuur de afdeling Veenendaal ondersteund als lid van de kandidatencommissie.

  Wittevlekkenplan
  In 2005 is het provinciaal bestuur niet actief bezig geweest met het wittevlekkenplan, vanwege de naderende gemeenteraadsverkiezingen. Als eerstvolgende in te vullen witte vlek is Vianen in beeld.
  Wel kan worden vermeld dat de initiatieven die het provinciaal bestuur in 2004 heeft genomen in Abcoude, in 2005 heeft geleid tot een GroenLinks-verkiezingslijst in die gemeente, en een bijbehorende nieuwe afdeling. Dit is op lokaal niveau verder op eigen kracht tot stand gebracht.

  Ledenblad en Nieuwsflits
  In 2005 is het ledenblad vier maal verschenen (maart, juni, oktober, december). De redactie van het ledenblad bestond uit Miranda Boland, Michiel Odijk, Jos Kloppenborg, Gertjan van der Deure en Aleid Groothoff. De laatste heeft in de zomerperiode haar lidmaatschap van de redactie beëindigd.
  Aan een digitale nieuwsbrief (“Nieuwsflits”) is wel gewerkt, maar dit initiatief dreigt, bij gebrek aan prioriteit en duidelijke focus op het doel, te verzanden in goede bedoelingen.

  Fractie-activiteiten
  Het bestuur heeft deelgenomen aan door de fractie georganiseerde activiteiten, waaronder wandelingen en lokatiebezoeken. Ook heeft het bestuur een overleg van de Statenfractie met de BRU-fracties bijgewoond.

  Verkiezingen 2007
  Het bestuur is in 2005 gestart met de voorbereidingen voor de Statenverkiezingen van maart 2007. Dit heeft in 2005 geleid tot een planning en een strategische verkenning van de electorale positie van GroenLinks in de provincie Utrecht.
  Tevens heeft het bestuur met de fractie een discussie gestart over een mogelijke vernieuwing van de aanpak van de kandidaatstellingsprocedure (andere vormen van presentatie van kandidaten, meer keuzemogelijkheden aan de PLV laten). Dit naar aanleiding van de oproep van de partijraad om leden meer keuzemogelijkheid te geven bij de samenstelling van kandidatenlijsten. De discussie heeft nog niet geleid tot conclusies omdat een vernieuwende aanpak zowel voor- als nadelen heeft.