Provinciehuis Utrecht
Provinciehuis Utrecht

Jaarrekening 2017 vastgesteld

Afgelopen maand is de jaarrekening 2017 eindelijk behandeld en goedgekeurd. Aanleiding voor de lange duur was het uitgebreide onderzoek dat is ingezet nadat de accountant vernam dat er in een van de dossiers een klokkenluidersmelding was gedaan. Dit leidde ertoe dat het accountantskantoor de hele provinciale administratie heeft uitgekamd.

Statenlid Nelleke Groen: “Het heeft allemaal de nodige tijd in beslag genomen, maar GroenLinks is blij dat de jaarrekening nu eindelijk vastgesteld kan worden. De situatie zoals die in de achterliggende jaren gegroeid is, en de problemen die dat opgeleverd heeft, is onacceptabel. Tegelijkertijd zien we dat het college een gedegen plan neerzet om de zaken op orde te krijgen en ons als Statenleden daarin te nemen. De cultuurverandering waarop dit college inzet is voelbaar in de provincie, er is letterlijk een andere wind gaan waaien.”

Fouten en onzorgvuldigheid in administratie

Uit het onderzoek van de accountant bleek dat veel zaken niet juist waren opgenomen in de administratie en dat de interne regels niet zorgvuldig gevolgd werden. Inmiddels zijn de gebreken in de jaarrekening hersteld, de meeste posten opgehelderd. Dit proces heeft in totaal zo’n anderhalf jaar in beslag genomen. De overgebleven onzekere posten zijn die waarvan niet meer na te gaan bleek of de waarde die ze vertegenwoordigen juist is vastgesteld. Zeker is weliswaar dat de provincie een verplichting is aangegaan en dat er op de verplichting iets is geleverd, maar onduidelijk blijft hoe ze tot stand zijn gekomen. Of de waarde misschien hoger of lager had moeten zijn, is niet meer te achterhalen.

Nelleke Groen: “Het totaalbedrag van de overgebleven onzekere posten blijft binnen de goedkeuringstoleranties. Dat betekent zoveel als dat ze binnen de marge blijven die wij als Provinciale Staten hebben gezegd te accepteren. Maar een van de kernproblemen die ervoor zorgde dat het uitzoeken zo lang duurde was nu juist dat de processen en administratie van onze organisatie niet op orde waren en het daarom gewoon niet goed duidelijk te krijgen was. Het voelt dan ook nogal wrang om te zeggen: goed, u blijft binnen de foutmarge, dus dan is het ok.”

Nieuw college van Gedeputeerde Staten

Bij de totstandkoming van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten dit voorjaar, waarin GroenLinks het voortouw heeft genomen, is gekozen voor een meer open manier van samenwerken. Een andere koers dan voorheen. In de basis van het college akkoord is dit vastgelegd, met als toevoeging dat de financiële werkprocessen en de organisatie op orde zullen worden gebracht. Bij de jaarrekening is daartoe een gedetailleerd voorstel opgenomen en het plan van aanpak voor de noodzakelijke organisatieverbetering is aan de Statenleden gepresenteerd.

Daarin zijn de aanbevelingen uit alle rapporten die hierover in de afgelopen jaren zijn opgesteld meegenomen. Er zijn maatregelen om de kwaliteit van administratie en processen te verbeteren en dit ook te controleren. Met de uitvoering is inmiddels begonnen en het college heeft toegezegd de staten elk kwartaal over de voorgang te informeren.

Fractievoorzitter Karin Boelhouwer: “Tijdens het debat was op initiatief van GroenLinks veel overleg met alle fracties. Een motie van afkeuring werd gewijzigd in een motie met een symbolische streep eronder. Deze verzoeningsmotie werd weliswaar niet aangenomen, de intentie werd door alle partijen onderstreept. Voor mij is dit proces een belangrijke stap in een samenwerkingsgerichte cultuur.”