Handen af van onze natuurgebieden

Het kabinet heeft op woensdag 14 november een lijst met stikstofmaatregelen aangekondigd. Naast maatregelen als verlaging van de snelheid op snelwegen overdag naar 100 km/uur en het herstellen van natuur, is ook het schrappen of verplaatsen van Natura 2000 gebieden een optie. GroenLinks heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Statenlid Marjolein van Elteren: “Het is onacceptabel dat nagedacht wordt over het schrappen of verplaatsen van Natura 2000 gebieden. Deze gebieden zijn juist aangewezen om de aanwezigheid van zeldzame dieren, bloemen en planten. De gedachte dat gebieden uitwisselbaar zijn en zomaar geschrapt of verplaatst kunnen worden is onbegrijpelijk.”

Natura 2000 gebieden behouden

GroenLinks heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd of er overleg is geweest met de provincie Utrecht over het mogelijk verplaatsen of schrappen van natuurgebieden, en zo ja, welk standpunt het college aan het Rijk heeft overgebracht. Verder wil GroenLinks weten hoe het college tegen de plannen van het Rijk aankijkt, en of het college bereid is om aan de minister aan te geven dat het schrappen of verplaatsen van Natura 2000 gebieden wat de provincie Utrecht betreft onacceptabel is.

Ook heeft de fractie gevraagd of het college zich wil inspannen om samen met andere provincies tot een gezamenlijk standpunt te komen tegen het schrappen of verplaatsen van Natura 2000 gebieden. Zo kunnen we samen een vuist maken en pleiten voor echte oplossingen, die juist ten goede komen aan de natuur en biodiversiteit.

Minder dieren, minder vliegen en minder hard rijden

Wat GroenLinks betreft zijn de te nemen maatregelen voor het oplossen van de stikstofproblematiek helder. Namelijk het houden van minder dieren, minder vliegen en minder hard rijden. GroenLinks heeft hiervoor in de Tweede Kamer ook een initiatiefwet gepresenteerd. Daarnaast is het nodig dat we ons als provincie in blijven zetten voor robuuste en goed verbonden natuurgebieden die tegen een stootje kunnen.

Marjolein van Elteren: “Een echt robuuste oplossing vraagt om meer natuur, en niet om minder. Daarnaast ook de durf om échte maatregelen te nemen als inkrimping van de veestapel. Dat vraagt om lef, en we hopen dat het kabinet dat nog gaat tonen!”