GroenLinks steunt het Klimaatakkoord

Aan alle provincies wordt het Klimaatakkoord, evenals de daarbij behoren afspraken en maatregelen, ter ondertekening voorgelegd. GroenLinks ziet het Klimaatakkoord als een belangrijke stap om klimaatverandering tegen te gaan en heeft dan ook ingestemd met de ondertekening. Het voorstel hiertoe in Provinciale Staten van Utrecht werd door een ruime meerderheid aangenomen.

Statenlid Jeroen Bart: “Het Klimaatakkoord is een stap in de goede richting. We hadden als GroenLinks echter wel andere keuzes gemaakt. Zo komt de rekening nu nog te veel bij inwoners te liggen. Daarom zijn we ook blij dat er in Utrecht een provinciaal fonds komt voor mensen met een smalle beurs.”

Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren ten opzichte van 1990. Het akkoord is daarmee een belangrijk onderdeel van de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs. In dat verdrag is afgesproken om de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur tot ruim onder de 2, en zo mogelijk 1,5, graden Celsius te houden. De maatregelen om dit te bereiken richten zich op energie, industrie, gebouwen, mobiliteit en landbouw.

Jeroen Bart: “Het is de vraag of de nu voorgestelde maatregelen voldoende zullen zijn om de klimaatdoelen te halen. We kunnen echter niet langer wachten, en door het Klimaatakkoord te ondertekenen, kunnen we nu echt aan de slag!” 

Onderzoek naar (on)wenselijkheid biomassa

Op het gebied van energie worden verschillende maatregelen genomen, zoals de grootschalige opwek van zon en wind op land. Wat hier ook onderdeel van is, is de opwek van energie met biomassa. Hier komt echter steeds meer kritiek op, enerzijds omdat het negatieve gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit, en anderzijds omdat de effectiviteit van biomassa als klimaatmaatregel in twijfel wordt getrokken.

GroenLinks is dan ook erg kritisch op biomassa en heeft daarom samen met het CDA en ChristenUnie een motie ingediend om haast te maken met het onderzoek naar de (on)wenselijkheid van biomassa in de energiemix van de provincie Utrecht. Daarnaast vraagt de motie om goed te handhaven op overtredingen bij biomassacentrales in de provincie. Deze motie werd met ruime meerderheid aangenomen.

Houtbouw

GroenLinks heeft daarnaast, samen met CDA, D66 en 50PLUS, een motie ingediend om te gaan experimenteren met houtbouw en dit onderdeel te maken van woningbouwplannen. Bouwen met staal en beton is namelijk sterk vervuilend, en verantwoordelijk voor zo’n 9% van de uitstoot van alle broeikasgassen. Door te bouwen met duurzaam hout kunnen woningen sneller gerealiseerd worden, is er sprake van minder CO2- en stikstofuitstoot en kunnen de woningen dienen als een fysieke CO2-opslag. Ook deze motie werd aangenomen.

Bart: “Er is ontzettend veel hout beschikbaar dat duurzaam ingezet kan worden voor woningbouw. Elke 14 seconden groeit er in Finland bijvoorbeeld een huis. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van de pilots en de mogelijkheden die deze bieden voor het versnellen van duurzame woningbouw!”