Uithoftram U-OV testrit (CC BY-SA 3.0, Jan Oosterhuis)
Uithoftram U-OV testrit (CC BY-SA 3.0, Jan Oosterhuis)

GroenLinks steunt extra investering Uithoflijn

Afgelopen maanden werd duidelijk dat de Uithoflijn flink is vertraagd en dat de kosten veel hoger uitpakken dan begroot, met name door verschillende onvoorziene omstandigheden in het stationsgebied. GroenLinks begrijpt dat bij een complex project als dit niet alle risico’s en onvoorziene omstandigheden te beheersen zijn. De Uithoflijn is nodig als eerste stap om het belangrijkste onderwijs- en werkgebied van de provincie bereikbaar te houden. In de nabije toekomst zullen er bovendien nog meer OV-maatregelen nodig zijn om de Uithof ook vanuit de rest van de regio bereikbaar te houden.

Aanbevelingen in de wind geslagen

Er was afgelopen week veel te doen over een auditrapport waarin kritische noten worden gekraakt over de provincie.

Statenlid Huib van Essen: “GroenLinks vindt het erg goed dat dit soort audits worden uitgevoerd, maar voorwaarde is dan natuurlijk wel dat de aanbevelingen ervan worden opgepakt. De conclusie uit het laatste auditrapport dat de provincie Utrecht de aanbevelingen uit een audit van 2015 over hetzelfde onderwerp niet heeft opgevolgd is dan ook schokkend.”

De GroenLinks fractie was blij te horen dat het college nu dichter op het project gaat zitten. Er wordt een verbeterplan uitgewerkt en vanaf nu wordt iedere vergadering van de directieraad en stuurgroep van de Uithoflijn besproken. Ook worden Provinciale Staten elke twee maanden geïnformeerd.

Niet onder de pet houden

GroenLinks gaf aan niet tevreden te zijn over hoe Provinciale Staten afgelopen periode is geïnformeerd.

Statenlid Huib van Essen: “Tijdige, volledige en transparante informatievoorziening is cruciaal. Ik vind het dan ook stuitend dat de VVD, PVV en SGP zich erover beklagen dat het bestaan van dit auditrapport bekend is geworden en dat het openbaar is gemaakt. Zoals het debat heeft uitgewezen is het zeer relevant gebleken dat deze informatie beschikbaar is gekomen. Voor GroenLinks geldt openbaarheid, tenzij daar gegronde redenen voor zijn. Wij vinden het dan ook zeer discutabel dat deze partijen een dergelijk kritisch rapport onder de pet hadden willen te houden.”

Als redenen vóór geheimhouding zijn herleidbaarheid naar personen en financiële risico’s aangevoerd. Het eerste argument bleek gemakkelijk oplosbaar toen het rapport toch openbaar werd. Voor het bestaan van financiële risico’s is tot op heden nog geen concrete onderbouwing gegeven.

Nu oplossing nodig voor overvolle bussen

Nu de Uithoflijn pas eind 2019 gaat rijden, is er op korte termijn geen oplossing voor de uitpuilende bussen van en naar de Uithof. Op verzoek van GroenLinks en D66 heeft het college toegezegd om op korte termijn samen met de gemeente te gaan zoeken naar oplossingen hiervoor. Hierbij kan gedacht worden aan meer bussen, maar bijvoorbeeld ook aan meer innovatieve oplossingen als tijdelijke aanpassing van collegetijden of de introductie van deelfietsen.

Betere samenwerking met projectpartners en inwoners

Het debat stond behalve de Uithoflijn ook in het licht van het aftreden van gedeputeerde Verbeek-Nijhof afgelopen vrijdag.

Huib van Essen: “We hadden als fractie nog veel vragen over haar bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de bevindingen in het auditrapport, de samenwerking met andere gemeenten en haar rol rond de geheimhouding van het kritische rapport. We waren graag het debat met haar aangegaan. We respecteren echter haar keuze om af te treden en wensen haar veel sterkte toe. We hopen dat de VVD op korte termijn een geschikte opvolger vindt die niet alleen met de gemeente Utrecht de Uithoflijn goed op de rails zet maar ook de samenwerking met andere gemeenten en inwoners in de provincie verbetert. Het motto van ons coalitieakkoord is ‘In verbinding’ en dat is precies wat er nu nodig is.”