GroenLinks stelt schriftelijke vragen over het Programma Aanpak Stikstof

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over een uitspraak van de Raad van State die grote gevolgen kan hebben voor de ontwikkelmogelijkheden van agrariërs, industrie, verkeer en woningbouw. Het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS) biedt ruimte voor deze ontwikkelingen, maar de Raad van State oordeelt dat daarmee onvoldoende is aangetoond dat de natuur niet wordt aangetast.

Statenlid Marjolein van Elteren: “GroenLinks is altijd kritisch geweest op het systeem van het Programma Aanpak Stikstof. Dit programma gaat ervan uit dat de uitstoot van stikstof de komende jaren zal dalen, en dat vooruitlopend daarop alvast ruimte gegeven kan worden aan agrariërs, industrie en verkeer. De Raad van State oordeelt nu dat dat systeem niet deugt en dat niet is aangetoond dat dit niet ten koste gaat van de natuur.”

Programma Aanpak Stikstof

Het Programma Aanpak Stikstof is in 2015 door de Rijksoverheid ingesteld om economische ontwikkelingen mogelijk te kunnen maken, zonder dat dit ten koste gaat van natuur. In de meest bijzondere natuurgebieden, de zogenaamde Natura 2000 gebieden, worden in het kader van het PAS natuurherstelmaatregelen uitgevoerd om deze gebieden weerbaarder te maken tegen stikstof. Daarnaast wordt met maatregelen bij de bron, zoals nieuwe stallen, de uitstoot van stikstof verminderd. Deze maatregelen moeten vervolgens ruimte geven aan uitbreiding van agrariërs, industriële bedrijven, verkeer en woningbouw.

In de huidige regelgeving is het zo dat bedrijven een vergunning kunnen aanvragen op basis van de in de toekomst verwachte positieve gevolgen van genomen maatregelen. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet meer. De conclusie van de Raad van State is dat de onderbouwing van het PAS niet deugt. Voortaan mogen alleen vergunningen worden verleend wanneer vooraf is bewezen dat natuurwaarden niet verder worden aangetast.

Schriftelijke vragen

GroenLinks heeft aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd of zij op de hoogte is van deze uitspraak van de Raad van State en wat de gevolgen van deze uitspraak zijn de door de provincie Utrecht verleende vergunningen onder de PAS. Ook wil de fractie weten wat de gevolgen zijn voor de nog te verlenen vergunningen. Als laatste heeft GroenLinks gevraagd naar de stappen die het college voornemens is om te nemen naar aanleiding van deze uitspraak.

Marjolein van Elteren: “GroenLinks vindt het belangrijk dat natuurgebieden goed beschermd worden. We hopen dan ook dat de uitspraak van de Raad van State gaat leiden tot betere bescherming van deze gebieden.”