Het voorstel voor verbreding van de N233 bij Veenendaal haalde ondanks de tegenstem van GroenLinks een meerderheid in Provinciale Staten. Door een mede door GroenLinks ingediend amendement hebben de Staten echter duidelijk gemaakt wel graag een lagere snelheid te zien op deze drukke weg die midden tussen twee woonwijken loopt. Ook gaat de provincie dankzij een amendement van GroenLinks op korte termijn maatregelen nemen om de verkeersdruk te verminderen door fiets en openbaar vervoer te verbeteren en stimuleren.

De provinciale weg N233 bij Veenendaal is nu al druk en door nieuwe woningen in Veenendaal-oost is de kans groot dat, zonder maatregelen, er komende jaren nog meer verkeer komt. Het collegevoorstel betekent dat de weg wordt verbreed naar twee keer twee rijstroken, waarbij een rotonde wordt vervangen door een tunnelbak. De kosten hiervan bedragen 41 miljoen euro.

Statenlid Huib van Essen: “Dit plan lost de files op, maar zorgt er ook voor dat er nog veel meer verkeer naar de weg wordt getrokken. Hierdoor verslechtert de luchtkwaliteit en bestaat het risico op meer overlast voor de omwonenden die nu al erg veel last hebben van geluidsoverlast en ongezonde lucht.”

Gerekend met onrealistisch hoge verkeersgroei

GroenLinks gaf aan grote moeite te hebben met de onderbouwing van het voorstel. Bij het vergelijken van verschillende varianten bleek alleen te zijn gerekend met scenario’s die uitgaan van een heel erg hoge groei van het autoverkeer. Op basis daarvan concludeerde het college dat verbreding sowieso noodzakelijk is.

Statenlid Huib van Essen: “Het college gaat er vanuit dat er over 12 jaar maar  liefst 8.500 meer auto’s over deze weg rijden dan nu. Dit zou betekenen dat het verkeer meer dan 4 keer zo hard zou gaan groeien dan in de afgelopen 6 jaar, toen er ook al meer dan 700 woningen zijn bijgebouwd. Als je met dit soort extreme verkeersgroei rekent is het logisch dat goedkopere oplossingen niet gunstig uit de bus komen. Minder ingrijpende maatregelen zijn nu niet goed onderzocht en dat had wel moeten gebeuren! ”

Lagere snelheid voor gezonde leefomgeving

Toch is er ook nog goed nieuws te melden. Door een amendement van de ChristenUnie, GroenLinks en D66 werd de voorgestelde ontwerpsnelheid van 80 km/u uit het voorstel gehaald en daarmee een oproep gedaan aan het college om de weg te ontwerpen op een lagere snelheid van bijv. 60 km/u.

Statenlid Huib van Essen: “Een lagere snelheid kent alleen maar voordelen. Het verbetert de leefkwaliteit voor omwonenden, verlaagt de kosten van de wegverbreding en vermindert de kans dat de weg dienst gaat doen als een drukke verbindingsas tussen de A12 en de A15. Nu rijdt er hoofdzakelijk lokaal verkeer van en naar Veenendaal en een meerderheid van de Staten sprak eerder dit jaar al uit dat dat zo moet blijven.”

Snel aan de slag met fiets en openbaar vervoer

De voorgenomen verbreding is naar verachting pas over een kleine 10 jaar klaar. GroenLinks diende een amendement in waarmee de provincie samen met de gemeente, werkgevers en scholen op korte termijn maatregelen gaat nemen om het autoverkeer te verminderen door het openbaar vervoer en fietsgebruik te stimuleren. Dit amendement kon uiteindelijk op brede steun rekenen: alleen de SP, SGP en PVV stemden tegen.

GroenLinks stemt tegen wegverbreding

Een amendement van GroenLinks voor het beter onderbouwen van de keuze voor de voorkeursvariant door de verbreding alsnog af te zetten tegen andere mogelijkheden om de problemen aan te pakken werd helaas verworpen doordat D66, SP, VVD, CDA, PVV en SGP ertegen stemden.

Huib van Essen: “Het is teleurstellend dat de wens om snel verder te gaan, zorgvuldige besluitvorming in de weg staat. Zonder ook minder ingrijpende oplossingen en een scenario met een meer realistische verkeersgroei door te rekenen, kan geen goed besluit worden genomen. Daarom hebben wij tegen het voorstel voor deze wegverbreding gestemd.”