Rookpluim

GroenLinks boekt succes in strijd voor gezonde lucht!

GroenLinks wil dat we allemaal lang en gezond kunnen leven. Eén van de grootste bedreigingen hiervoor is luchtvervuiling. Om de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht te verbeteren stelden Provinciale Staten op maandag 5 februari de ‘Samenwerkingsagenda Luchtkwaliteit’ vast. Dankzij een voorstel van GroenLinks, mede ingediend door D66, PvdA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren, stelt de provincie daarin tot doel om in 2030 te voldoen aan de gezondheidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Statenlid Huib van Essen: “Een recent rapport van de Gezondheidsraad bevestigt nog eens dat luchtvervuiling voor enorme gezondheidsschade zorgt in Nederland. Ieder jaar gaan er door de vervuilde lucht 12.000 Nederlanders eerder dood, gemiddeld ruim 10 jaar. Samen komt dat neer op 131.000 verloren levensjaren. GroenLinks wil dat er snel werk wordt gemaakt van gezonde lucht en we zijn dan ook blij dat ons voorstel om in 2030 te voldoen aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie is aangenomen.”

Gezonde lucht is topprioriteit

Gezonde lucht is voor GroenLinks topprioriteit. Luchtvervuiling zorgt immers voor zowel het ontstaan en verergeren van hart- en vaatziekten als voor luchtweg- en longaandoeningen, inclusief longkanker. Het gaat om zeventien keer zoveel vroegtijdige sterfgevallen en zes keer zoveel verloren levensjaren als door verkeersongevallen. Het is dan ook van groot belang om de luchtkwaliteit te verbeteren. Om dat te bereiken heeft de provincie nu een ‘Samenwerkingsagenda Luchtkwaliteit’ in het leven geroepen, waarin de vervuiling uit sectoren als mobiliteit, landbouw, industrie en binnenvaart worden meegenomen.  

Huib van Essen: “Deze samenwerkingsagenda heeft Gedeputeerde Staten samen met Provinciale Staten opgesteld. Wij hebben daar veel energie in gestoken en we zien ook veel van onze inbreng daarin terug. Er ligt een ambitieuze agenda waar we volledig achter kunnen staan!”  

Houtrook

Speciale aandacht is er in de samenwerkingsagenda voor het onderwerp houtrook, bijvoorbeeld van kachels en haarden. Deze hebben een steeds groter aandeel in de luchtvervuiling. De provincie gaat het voortouw nemen om de eerste stappen te zetten deze uitstoot en de overlast ervan te verminderen. Zo zal samen met gemeenten gewerkt worden aan informatievoorziening over de effecten van houtrook en mogelijkheden voor de inwoners om deze zelf te verminderen, bijvoorbeeld via een stookadvies of stookalarm bij bepaalde weersomstandigheden. Ook gaat de provincie lokale pilots en projecten opzetten en lobbyen bij het Rijk voor een uitstootnorm voor kachels en haarden en meer mogelijkheden voor gemeenten om bij extreme overlast op te kunnen treden.  

Voldoen aan normen in 2030

In de samenwerkingsagenda werd tot doel gesteld om te streven naar de gezondheidsnormen zoals deze zijn opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie. In de agenda was echter geen datum opgenomen waarop er aan deze normen moet worden voldaan. Middels een amendement van GroenLinks, mede ingediend door D66, PvdA, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren, is er nu wel een datum opgenomen en streeft de provincie ernaar om in uiterlijk 2030 aan deze normen te voldoen. Ook twee andere door  GroenLinks ingediende moties zijn aangenomen, waarmee de ambities ook verwerkt moeten gaan worden in onder andere het nieuwe Mobiliteitsplan en de Landbouwvisie van de provincie en goed gemonitord worden.