Een brede blik op een smalle brug

Op 5 februari debatteerde Provinciale Staten over de verkeersproblemen rond de Rijnbrug bij Rhenen. Vorig jaar werd duidelijk dat de oplossing waar de provincies Utrecht en Gelderland en de betrokken gemeentes eerder overeenstemming over hadden, niet door kan gaan. Gezien de technische staat van de brug blijkt het te risicovol om de geplande wisselstrook (’tidal flow’) aan te leggen. Om de verkeersproblemen rond de Rijnbrug en impact daarvan op de omgeving op te lossen is daarom wat anders nodig.

Zet een gezonde leefomgeving centraal

Het college stelde voor om de brug te verbreden zodat een weg met 2 keer 2 rijstroken mogelijk wordt.  In het debat was er echter veel kritiek op dit voorstel en op hoe het tot stand was gekomen.

Statenlid Huib van Essen: “Net als veel andere fracties waren ook wij niet te spreken over het voortraject. Dit was onzorgvuldig en had het karakter van haastwerk. Ook inhoudelijk vonden we het voorstel echt onder de maat. Het was vreemd om nu te besluiten de brug te verbreden, terwijl er nog geen overeenstemming is over wat er dan op die bredere brug moet komen.”

In het debat  betoogde GroenLinks dat er eerst een goede uitwerking moet komen van meerdere varianten. Ook moet er meer aandacht komen voor verbetering van de leefomgeving door het stimuleren van  gezondere en duurzamere vervoerswijzen. Er zijn immers ook andere oplossingen mogelijk dan een brug met 2x2 rijstroken. Zo zouden verbetering van het openbaar vervoer of de fietsvoorzieningen ook de verkeersdruk kunnen verminderen. Dit soort opties zijn tot nu toe nog niet bekeken. Ook blijkt het kruispunt ten noorden van de brug een belangrijke oorzaak van de verkeershinder. Alleen de brug verbreden lost de verkeershinder bij Rhenen daarom sowieso niet op.

In het debat werd uiteindelijk een amendement ingediend waarmee het oorspronkelijke voorstel werd herschreven en wat er voor zorgt dat ook andere oplossingen onderzocht gaan worden. Dit voorstel van D66 werd breed gesteund. Ook GroenLinks kon zich hier bij aansluiten.

Motie aangenomen die aandacht vraagt voor comfortabele fietsroute en beter openbaar vervoer

Om het belang van een bredere blik op de problematiek te onderstrepen dienden GroenLinks en de ChristenUnie gezamenlijk een motie in, die ook werd aangenomen. Hierin wordt het college opgedragen om bij de uitwerking van de varianten ook te kijken naar veilige (snel)fietsroutes over de Rijnbrug en voldoende maatregelen om de fietsers op de brug uit de wind te houden. Ook vraagt de motie om mogelijkheden voor verbeteringen in de OV-bereikbaarheid mee te nemen.

Regionale karakter van N233 blijft behouden: geen stroomweg tussen A12 en A15

Behalve de Rijnbrug speelt er veel meer rond de N233. Zo zijn er plannen voor mogelijke aanpassingen of verbreding bij Veenendaal-oost. Bij beide discussies speelt de vraag wat nu eigenlijk de visie is op de toekomst van deze weg. Bij veel betrokkenen leeft de angst dat de N233 uiteindelijk een soort halve snelweg wordt tussen de A12 en de A15, die dan ook veel extra verkeer zal aantrekken.

Statenlid Huib van Essen: “Voor ons is dat geen optie. Wij willen dat de N233 het karakter, de functie en de inrichting houdt van een weg om de aangrenzende woonkernen en gebieden te ontsluiten. We zijn dan ook heel blij dat onze motie is aangenomen waarin dit duidelijk staat verwoord. Hiermee trekken we een duidelijk grens.”