Statenlid Marjolein van Elteren: “GroenLinks is blij dat er flink geïnvesteerd gaat worden in natuurontwikkeling in de groene contour. En dat is hoog tijd, want in 2023 moet er al 400 hectare gerealiseerd zijn. Daarmee wordt zowel het natuurnetwerk als de biodiversiteit versterkt!”

Akkoord van Utrecht

De groene contour hoorde voorheen bij het Natuurnetwerk Nederland (toen nog Ecologische Hoofdstructuur), maar is daar door bezuinigingen van het Rijk uitgehaald. In 2011 is naar aanleiding van deze bezuiniging het Akkoord van Utrecht gesloten. Van de 6.000 hectare nieuwe natuur die in Utrecht nog gerealiseerd zou worden, werd besloten om 1500 hectare te realiseren, 1500 hectare te schrappen en 3.000 hectare te bestemmen als groene contour. De groene contour is belangrijk voor het natuurnetwerk, maar mag alleen op particulier initiatief gerealiseerd worden. In de praktijk bleef de realisatie daardoor achter.

Instrumentenkader groene contour

Omdat de realisatie van nieuwe natuur in de groene contour achterblijft is in het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ afgesproken om voor 2023 tenminste 400 van de 3000 hectare groene contour te realiseren en daarvoor 12 miljoen beschikbaar te stellen. Met het instrumentenkader groene contour gaat de provincie dit geld nu inzetten om natuurontwikkeling in de groene contour van de grond te krijgen.

Ontwikkeling groene contour op koers

Tegelijkertijd zijn er ook zorgen, met het geld wordt natuurontwikkeling namelijk aantrekkelijker voor grondeigenaren, maar ze moeten hier nog wel steeds vrijwillig toe besluiten. Daarom heeft GroenLinks een motie ingediend die vraagt om de voortgang in de gaten te houden en als blijkt dat het doel van 400 hectare in 2023 niet gehaald wordt, extra instrumenten in te zetten. Ook diende GroenLinks een motie in die vraagt om ook naar andere financieringsbronnen voor de realisatie van natuur te kijken, bijvoorbeeld vanuit de aanpak van de stikstofcrisis en het tegengaan van bodemdaling. Beide moties zijn aangenomen.

Marjolein van Elteren: “Het is belangrijk dat we als provincie voortvarend aan de slag gaan en dat de realisatie op koers blijft, want de tijd dringt. Als blijkt dat we onvoldoende doen, moeten er extra maatregelen genomen worden. We kijken uit naar de realisatie van de eerste hectares!”