Monumenten, landschapselementen en erfgoed zijn onvervangbaar. Die willen we in stand houden. De provincie is daarvoor verantwoordelijk. GroenLinks vraagt hierbij ook aandacht voor aardkundige en archeologische waarden. Ook waardevolle landschapselementen, zoals houtwallen en natuurvriendelijke oevers, willen we beschermen en waar nodig herstellen. We ondersteunen (vrijwilligers)initiatieven die verdwenen landschapselementen terugbrengen. GroenLinks wil het Fonds Erfgoedparels voor onderhoud en restauratie van cultuurhistorische objecten verhogen. Bij subsidieverlening vanuit dit fonds willen we afspraken maken over publieke toegankelijkheid, het gebruik van duurzame materialen en de realisatie van leerwerkplekken. Onderhoud aan erfgoed vraagt vaak kennis van oude en specialistische technieken. Die kan zo worden doorgegeven aan nieuwe generaties. Tegelijk maken we jongeren hiermee meer cultuurbewust.