Natuur

Utrecht heeft een grote diversiteit aan natuur en landschappen. Dat is van levensbelang. De natuur staat echter onder druk door verstedelijking, versnippering en vervuiling. Als we willen dat generaties na ons ook van de natuur kunnen genieten, zijn er nu maatregelen nodig. GroenLinks zet in op uitbreiding en versterking van gebieden en bescherming van biodiversiteit.

  • In 2027 heeft Utrecht 4.500 hectare extra natuur (exclusief de uitbreiding van natuur in verband met de herindeling en provinciegrenswijziging in de gemeente Vijfheerenlanden).
  • In steden en dorpen komen natuurnetwerken waardoor dieren, bloemen en planten zich ook in de bebouwde kom verspreiden.
  • Meer ruimte voor natuur in de stad. Daardoor wordt overlast door hittestress en zware regenval verkleind.
  • In de meest kwetsbare natuurgebieden worden mensen niet overal toegelaten.
  • Ruimtelijke ingrepen of evenementen mogen geen schade aan de natuur toebrengen. De provincie ziet erop toe dat de verplichte natuurtoets inderdaad plaatsvindt.
  • Overlast door dieren wordt beperkt door preventieve maatregelen. Jacht is alleen bij uitzondering toestaan. Hobbyjacht wordt verboden.
  • De dierenambulance rijdt in de hele provincie.
  • Er komen bloemrijke bermen en bomen langs alle provinciale wegen en fietspaden.
  • Voor iedereen is er natuur- en milieueducatie: kinderen en volwassenen. 

PROGRAMMA 2019-2023

Download hier het verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA