• In 2027 heeft Utrecht 4.500 hectare extra natuur (exclusief de uitbreiding van natuur in verband met de herindeling en provinciegrenswijziging in de gemeente Vijfheerenlanden).
  • In steden en dorpen komen natuurnetwerken waardoor dieren, bloemen en planten zich ook in de bebouwde kom verspreiden.
  • Meer ruimte voor natuur in de stad. Daardoor wordt overlast door hittestress en zware regenval verkleind.
  • In de meest kwetsbare natuurgebieden worden mensen niet overal toegelaten.
  • Ruimtelijke ingrepen of evenementen mogen geen schade aan de natuur toebrengen. De provincie ziet erop toe dat de verplichte natuurtoets inderdaad plaatsvindt.
  • Overlast door dieren wordt beperkt door preventieve maatregelen. Jacht is alleen bij uitzondering toestaan. Hobbyjacht wordt verboden.
  • De dierenambulance rijdt in de hele provincie.
  • Er komen bloemrijke bermen en bomen langs alle provinciale wegen en fietspaden.
  • Voor iedereen is er natuur- en milieueducatie: kinderen en volwassenen.