• In 2040 is de landbouw circulair, natuurinclusief en energie- en klimaatneutraal. 
  • Veehouderijen scoren steeds hoger in het sterrensysteem van de Dierenbescherming. Dieren krijgen voldoende licht, verse lucht en ruimte en kunnen de wei in als ze willen.
  • Geen chemische bestrijdingsmiddelen meer, maar natuurlijke plaag- en onkruidbestrijding en combinatieteelt. 
  • Natuur en agrarische bedrijfsvoering versterken elkaar. Onder andere door extensief beheer, zachte overgangen tussen landbouw en natuur en door bloemrijke bermen. 
  • We willen dat de provincie grond- en fosfaatrechten aankoopt van boeren die willen stoppen.
  • Maatregelen om stalbranden en verstikking te voorkomen.
  • Bodemdaling is uiterlijk in 2050 gestopt. Het waterpeil gaat omhoog.
  • Het wordt voor consumenten makkelijker om te kiezen voor groen en gezond voedsel. Agrariërs ontvangen een eerlijke prijs. Een provinciale voedselagenda legt daarvoor de basis. 
  • Vrijkomende agrarische bebouwing wordt getransformeerd of gesloopt. De provincie investeert extra in het bestaande VAB-loket waar agrariërs gemakkelijk terecht kunnen voor advies en hulp.
  • Een nieuwe stal wordt alleen gebouwd als eerst een oude verdwijnt.
  • De provincie stimuleert de bouw van circulaire stallen, zodat de verwijdering aan het einde van de levensduur gemakkelijker is.